AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
PWSZRekrutacjaOferta studiówKierunek: informatyka

Informatyka

Opis kierunku i specjalności

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Absolwent ma nie tylko być inżynierem informatykiem, posiadającym wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, czyli potrafiącym użytkować systemy komputerowe w rutynowych zastosowaniach, ale powinien być także twórczym projektantem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego. Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Studia inżynierskie przygotują studenta do efektywnego projektowania, programowania i użytkowania systemów informatycznych i sieci komputerowych, a także ich nowoczesnych zastosowań w przemyśle, biznesie i administracji. Absolwent powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, systemów wbudowanych i baz danych. Powinien posiadać szerokie umiejętności programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek - komputer. Swoją wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Gruntowne przygotowanie z zakresu podstaw informatyki ma w przyszłości umożliwiać naszym absolwentom uzupełnianie wiedzy w dynamicznej szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Absolwent studiów inżynierskich w PWSZ Leszno jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub obsługą narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Absolwent posiada kwalifikacje niezbędne do podjęcia twórczej działalności inżynierskiej w zakresie systemów informatycznych zarówno w fazie ich projektowania, jak i eksploatacji. Ogólne przygotowanie teoretyczne uzyskane w czasie studiów pozwala na rozwiązywanie problemów i ich algorytmizację, a następnie efektywną implementację programową. Przygotowanie w zakresie przedmiotów inżynierskich ułatwia eksploatację systemów informatycznych zarówno w warstwie sprzętowej, jak i oprogramowania. Wszechstronne przygotowanie w zakresie różnych języków programowania oraz innych narzędzi informatycznych daje kwalifikacje do pracy w specjalistycznych firmach informatycznych, lecz również w przedsiębiorstwach o różnych profilach produkcji, a także w administracji i w gałęziach gospodarki korzystających z szeroko pojętej technologii IT. Studia przygotowują także do prowadzenia własnej firmy informatycznej. a także do pracy w szkolnictwie, jeśli absolwent ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie magisterskim, realizowanych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Kierunek studiów Informatyka spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria akredytowania, a europejski system transferu punktów (ECTS) ma umożliwiać kontynuację nauki na renomowanych uczelniach poza granicami kraju. Studia odbywają się w trybach: stacjonarnym (dziennym), są to studia inżynierskie (bezpłatne) trwające 3,5 roku (7 semestrów) oraz niestacjonarnym (zaocznym), inżynierskie, (płatne) trwające 3,5 roku (7 semestrów). Łącznie liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych wynosi 2385, natomiast na studiach niestacjonarnych 1440 godzin.

Specjalności:

 • systemy komputerowe - absolwent nabywa w trakcie studiów inżynierskich na specjalności gruntowną wiedzę w zakresie projektowania architektury systemów komputerowych i zarządzania tymi systemami. Gruntowna wiedza z zakresu konfiguracji, budowy, systemów operacyjnych i oprogramowania sprzętu komputerowego pozwala im na wprowadzanie i rozwijanie w przedsiębiorstwach nowoczesnych technik internetowych, sieci komputerowych, projektowania, zabezpieczania i obsługi kompleksowych baz danych.
 • informatyka w zarządzaniu - absolwent nabywa gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu problematyki informatycznych systemów zarządzania, marketingu i reklamy internetowej, systemów informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach i biznesie oraz multimediów. Jest to specjalność z zakresu zastosowań informatyki, o charakterze interdyscyplinarnym, wymagająca łączenia praktycznych umiejętności informatyka ze znajomością procesów biznesowych, umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i kierowania zespołami projektowymi.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci specjalności systemy komputerowe są szczególnie predysponowani do pracy w charakterze projektantów architektury systemów komputerowych i zarządzania tymi systemami. Gruntowna wiedza z zakresu konfiguracji, budowy, systemów operacyjnych i oprogramowania sprzętu komputerowego pozwala im na wprowadzanie i rozwijanie w przedsiębiorstwach nowoczesnych technik internetowych, sieci komputerowych, projektowania, zabezpieczania i obsługi kompleksowych baz danych (w biurach, hotelach, bankach, itd.). Absolwenci specjalności systemy komputerowe znajdują także zatrudnienie w firmach specjalizujących się w systemach komputerowych automatyki, sterowania, układach teleinformatycznych, ale także przedsiębiorstwach rozwijających lub eksploatujących nowoczesne systemy baz danych, sieci komputerowych bądź też systemy zdalnego nadzoru i ochrony. Absolwent tych studiów jest również dobrze przygotowany merytorycznie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w ramach tematyki objętej programem specjalności.
Absolwent specjalności informatyka w zarządzaniu jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia przede wszystkim w firmach specjalizujących się w wytwarzaniu, dystrybucji i wdrażaniu systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent jest wykwalifikowany w zakresie projektowania i wytwarzania aplikacji biznesowych, jak również może pracować na stanowisku osoby wdrażającej i serwisującej oprogramowanie produkowane przez firmę zewnętrzną, a jedynie dystrybuowane przez firmę zatrudniającą. Potrafi procować w zespole i ma szerokie pojęcie o zarządzaniu projektami programistycznymi. Ponadto ma obszerne przygotowanie w zakresie marketingu w branży produktów informatycznych. Wymienione umiejętności pozwalają absolwentowi tej specjalności podjąć zatrudnienie na stanowisku związanym z praktycznie każdym etapem procesu wytwarzania i obsługi systemów zarządzania przedsiębiorstwem, a nawet rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach firmy o w/w profilu.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, kompetencji, umiejętności

Efekty kształcenia zakładane dla kierunku studiów Informatyka są spójne z wybranymi efektami kształcenia dla obszaru/obszarów kształcenia, poziomu i profilu praktycznego, do którego/których kierunek ten został przyporządkowany, określonymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, sformułowane w sposób zrozumiały i pozwalający na stworzenie systemu ich weryfikacji. Zakładane efekty kształcenia dla kierunku, uwzględniają w szczególności zdobywanie przez studentów umiejętności praktycznych, w tym umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, oraz dalszą edukację. Absolwent kierunku Informatyka jest dobrze przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) zarówno na kierunku Informatyka, jak i na wybranych specjalnościach kierunku Automatyka i Robotyka (np. Wbudowane Systemy Sterowania – WSS lub Systemy Automatyki i Robotyki – SAR na Politechnice Poznańskiej – dla specjalności Systemy Komputerowe) oraz na kierunku Inżynieria Zarządzania (Politechnika Poznańska) – dla specjalności Informatyka w Zarządzaniu.

Przebieg i organizacja praktyk

Praktyki zawodowe na kierunku studiów Informatyka są integralną częścią kształcenia. Celem praktyk zawodowych jest: praktyczne wykorzystanie i weryfikacja zdobytej wiedzy w Uczelni, zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczeń zawodowych, zdobycie wiedzy na temat organizacji zakładu pracy i jego funkcjonowania oraz zdobycie doświadczeń w zakresie wykonywania zadań indywidualnych i zespołowych w zakładzie pracy. Praktyki zawodowe są organizowane przez specjalnie powołanego Kierownika Praktyk Studenckich, zgodnie z obowiązującym w Instytucie Szczegółowym Regulaminem Praktyk. Łączny wymiar praktyk zawodowych na kierunku Informatyka wynosi 20 tygodni (800 godzin) i jest realizowana po 4 i po 6 semestrze jako praktyka ogólnozawodowa oraz praktyka dyplomowa. Praktyki zawodowe obowiązują zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Praktyki zawodowe na kierunku Informatyka są realizowane także w zakładach pracy w których dotychczas realizowane były praktyki na kierunku Elektrotechnika. Między innymi są to zakłady pracy koncernu ENEA, Energobud, Elektroprojek, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowe, Wielobranżowe Warsztaty Usługowe oraz Zakłady Usługowo - Handlowe o charakterze elektrotechnicznym
i informatycznym. Merytoryczny nadzór nad realizacją praktyk jest realizowany przez Opiekuna Zakładowego, wobec którego student rozlicza się z przydzielonych mu zadań. Zaliczenia praktyk dokonuje Kierownik Praktyk studenckich na podstawie sprawozdania z praktyki poświadczonego przez Opiekuna Zakładowego. Praktyki zawodowe na studiach niestacjonarnych są zaliczane przez Kierownika Praktyk studenckich na podstawie opinii zakładu pracy lub świadectwa pracy. Studenci studiów niestacjonarnych nie mogący wykazać się udokumentowaną pracą zawodową odbywają praktyki zawodowe według zasad obowiązujących studentów studiów stacjonarnych. Dokumenty będące podstawą do zaliczenia praktyk są zarchiwizowane przez Kierownika Praktyk studenckich.

Dlaczego warto wybrać dany kierunek?

 • Atrakcyjny program studiów umożliwiający wszechstronne przygotowanie techniczne
 • Możliwość studiowania za granicą
 • Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna
 • Dobrze wyposażone laboratoria dydaktyczne
 • Optymalne rozmieszczenie infrastruktury Uczelni
 • Niskie koszty kształcenia
 • Dobre perspektywy zatrudnienia

 

Instytut Politechniczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 419
Telefon: 65 525 01 09
E-mail: sekretariat-ip@pwsz.edu.pl

Kadra Dydaktyczna

Władze Instytutu:

 • Dyrektor Instytutu
  dr hab. inż. Sławomir Stępień, prof. nadzw.
 • Zastępca Dyrektora Instytutu, 
  Kierownik Zakładu Elektrotechniki i Zakładu Informatyki
  dr inż. Karol Józefowicz, doc.
 • Kierownik Zakładu Mechaniki
  i Budowy Maszyn
  dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska

Minimum programowe:

 • Prof. dr hab. inż.
  Andrzej Rybarczyk
 • Dr hab.inż.
  Mikołaj Morzy, prof. nadzw.
 • Dr hab. inż.
  Grzegorz Waligóra, prof. nadzw.
 • Dr hab. inż.
  Marek Mika, prof. nadzw.
 • Dr inż. Jakub Bauman
 • Dr inż. Karol Józefowicz, doc.
 • Dr inż. Paweł Kominek
 • Dr inż. Maciej Machowiak
 • Dr inż. Agnieszka Rybarczyk

Poglądowy plan studiów

Zobacz plan w formacie PDF

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry