AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
PWSZRekrutacjaOferta studiówKierunek: budownictwo

Budownictwo

Opis kierunku i specjalności

Studia na kierunku budownictwo są realizowane na pierwszym stopniu studiów zawodowych i kończą się dyplomem inżyniera budownictwa. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym dualnie tj. od 3 semestru jeden tydzień na Uczelni jeden tydzień w pracy razem 1500 godzin oraz w tradycyjny sposób z praktyką po semestrze 4 i 6 - 800 godzin. Studia trwają siedem semestrów podczas, których studenci realizują 2600 godzin w tym: 1200 godzin wykładów, 570 godzin ćwiczeń, 290 godzin laboratorium oraz 540 godzin projektu. Zajęcia realizowane przez praktyków stanowią minimum 1444 godziny zajęć dydaktycznych.

Zajęcia realizowane są na dwóch specjalnościach:

 • organizacja  i zarządzanie procesem budowlanym
 • konstrukcje  budowlane

Normą jest udział w zajęciach organizowanych na terenie zakładów pracy znajdujących się w regionie działania Uczelni. Część laboratoriów realizowana jest w zakładach pracy, gdzie studenci mają okazje poznać treści programowe w realnych warunkach zakładu pracy.

Praktyka na kierunku budownictwo jest realizowana w dwóch systemach:
    - studia dualne - 1500 godzin,
    - studia konwencjonalne - 800 godzin.


W systemie dualnym student jest już pracownikiem zatrudnionym na 0,5 etatu.
W systemie konwencjonalnym, jest to czas, w którym student stara się udowodnić swoją przydatność do pracy w wybranym przez siebie zakładzie pracy co często kończy się zawarciem umowy o pracę.

Sylwetka absolwenta

Cechą charakterystyczną studiów na kierunku BUDOWNICTWO w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest system dualny kształcenia inżynierów. W systemie dualnym student od trzeciego semestru ma naprzemiennie tydzień zajęć na Uczelni i tydzień praktyki zawodowej. Studia powiązane są więc bezpośrednio z praktyką inżynierską odbywaną pod kierunkiem uczelnianego opiekuna praktyk w przedsiębiorstwach budowlanych lub w firmach związanych z branżą budowlaną. Absolwent już w trakcie studiów uzyskuje kompetencje pozwalające na kierowanie wybranymi pracami na budowie lub w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży budowlanej. Stąd wynika wybór profilu kształcenia (przyjęto profil kształcenia praktyczny). Jednocześnie absolwent otrzymuje solidną wiedzę teoretyczną przygotowującą go do twórczych działań inżynierskich. Absolwent ma umiejętność rozwiązywania problemów inżynierskichw sytuacjach niekonwencjonalnych oraz  ma umiejętność myślenia i działania innowacyjnego. Absolwent otrzymuje też wiedzę ogólną i wiedzę podstawową związaną z innymi dyscyplinami inżynierskimi, co ma mu dać zdolność spojrzenia interdyscyplinarnego i zgodnego z potrzebami środowiskowymi i społecznymi.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów
i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologiiw praktyce inżynierskiej. Absolwent jest przygotowany do: kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i  doskonalenia zawodowego.

Absolwent jest przygotowany do pracy: w przedsiębiorstwach wykonawczych, w   pracowniach projektowych, w nadzorze budowlanym, w wytwórniach betonu i elementów budowlanych,
w przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej szczególnie w średnich i małych zakładach budowlanych i usługowych, zajmujących się projektowaniem, budowaniem i także w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu budowlanego.
Dobre przygotowanie informatyczne, szczególnie umiejętności w dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania AutoCad pozwala na zatrudnienie ich nie tylko w obszarach budownictwa ale również w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania procesem budowlanym w przedsiębiorstwach budowlanych jak również w biurach konstrukcyjno - projektowych. Studenci specjalności organizacja  i zarządzanie procesem budowlanym będą cenionymi pracownikami na różnych budowach w kraju i za granicą. Studenci specjalności konstrukcje  budowlane to przyszli konstruktorzy budynków, hal produkcyjnych itp. Ich wiedza pozwoli również na pracę w nadzorze budowlanym.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, kompetencji, umiejętności

W ramach grantu ze środków unijnych studenci będą mogli uzyskać wiedzę i kompetencje
w zakresie maszyn budowlanych. Do kompetencji i umiejętności będą należały również umiejętność projektowania przy pomocy zawansowanych narzędzi informatycznych  jak również możliwość uzyskania różnych uprawnień z zakresu budownictwa, które są niezbędne do realizacji zadań projektowo - budowlanych.

Przebieg i organizacja praktyk

Praktyka na kierunku budownictwo jest realizowana w dwóch systemach:
    - studia dualne - 1500 godzin,
    - studia konwencjonalne - 800 godzin.
W systemie dualnym student jest już pracownikiem zatrudnionym na 0,5 etatu co pozwala zrealizować 320 godzin praktyki semestralnie, często jest to 500 godzin semestralnie. Praktyka rozpoczyna się na trzecim semestrze i trwa do końca studiów - 2,5 roku.
 W systemie konwencjonalnym praktyka jest realizowana na semestrze 3 - 120 godzin, na semestrze
4 - 120 godzin, na semestrze piątym - 120 godzin, na semestrze szóstym - 220 godzin, na semestrze siódmym - 220 godzin. Jest to czas, w którym student stara się udowodnić swoją przydatność do pracy w wybranym przez siebie zakładzie pracy co często kończy się zawarciem umowy o pracę. Obie praktyki są skorelowane z planem studiów i uzupełniają wiedzę teoretyczną aspektami praktyki, która jest integralną częścią procesu budowlanego w zakładzie pracy.

Lektoraty na kierunkach

Na kierunku budownictwo realizowane są lektoraty w języku angielskim oraz do wyboru w języku niemieckim. Czas trwania lektoratu wynosi trzy semestry po trzydzieści godzin realizowanych
w grupach ćwiczeniowych, razem dziewięćdziesiąt godzin. Proces kształcenia kończy się egzaminem. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym
z zakresu kierunku studiów.

Dodatkowe informacje wynikające ze specyfiki kierunków np. obozy (koszty), szczepienia, dodatkowe ubezpieczenia, badania
W celu rozpoczęcia studiów na kierunku  budownictwo student musi uzyskać od lekarza medycyny pracy świadectwo zdolności do pracy w/w obszarze.

Dlaczego warto wybrać dany kierunek?

Inżynier budownictwa nadal cieszy się dużym uznaniem społecznym. Jego prestiż zawodowy jest duży a uzyskiwane apanaże pozwalają na godne życie.
NA KIERUNKU BUDOWNICTWO ZBUDÓJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Studia dualne

Podstawowym kryterium doboru na studia dualne jest ranking osiągnięć edukacyjnych. W pierwszej kolejności wolne miejsca obsadzają studenci, którzy na pierwszym roku uzyskali najlepsze wyniki w nauce.
Wszystkie zakłady projektowe, budowlane, usługowo-budowlane regionu leszczyńskiego, a zwłaszcza zrzeszone w klastrze budowlanym naszego regionu. Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś; Architekci Kaźmierczak, Samolewska s.c.; Domator Dariusz Jazdończyk; EL-MARO Kreczetowscy, Ratajczak Sp. J.; Elsett Electronics Sp. J. ; FILAR; Jamalex Sp. z o.o.; Kosmala Electric, MARUX Sp. z o.o. Sp. k.; PIB Ryszard Wielebski; Steico; T&T Proenergy; Techbud Tadeusz Śląski; Ekopompy; Projekty Budowlane Agata Rolla; Techog Sp. z o.o.; ViaCon Sp. z o.o.; Skanska S.A.; PK-BUD Przedsiębiorstwo Budowlane Krzysztof Puślecki; EKO GEBORA Sp. z o.o.; BAUFORU Sp. z o.o.

 

Instytut Politechniczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 419
Telefon: 65 525 01 09
E-mail: sekretariat-ip@pwsz.edu.pl

Kadra Dydaktyczna

Władze Instytutu:

 • Dyrektor Instytutu
  dr hab. inż. Sławomir Stępień, prof. nadzw.
 • Zastępca Dyrektora Instytutu, 
  Kierownik Zakładu Elektrotechniki i Zakładu Informatyki
  dr inż. Karol Józefowicz, doc.
 • Kierownik Zakładu Mechaniki
  i Budowy Maszyn
  dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry