AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
PWSZRekrutacjaOferta studiówKierunek: filologia

Filologia

Opis kierunku i specjalności

Czas trwania: 3 lata - 6 semestrów 
Liczba godzin:
 I rok – 2060 godzin
II rok – 2100 godzin
III rok – 2050 godzin
Formy zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium, praktyki zawodowe w szkołach oraz w przedsiębiorstwach

Studia na kierunku filologia gwarantują opanowanie języka obcego na poziomie C1 według Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (ESOK), nabycie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii społeczeństw wybranego obszaru językowego oraz zdobycie umiejętności ustawicznego samokształcenia. decydowana większość zajęć jest prowadzona w języku obcym. Studia trwają 6 semestrów.

Specjalności:

- filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne)

- filologia niemiecka (stacjonarne)

- filologia hiszpańska (stacjonarne)

- język angielski w biznesie (studia stacjonarne dla osób pracujących)

- język niemiecki w biznesie (studia stacjonarne dla osób pracujących)

- język hiszpański w biznesie (studia stacjonarne dla osób pracujących)

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku filologia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
Jest wykwalifikowanym specjalistą praktykiem w zakresie wybranego języka obcego. Potrafi posługiwać się tym językiem w mowie i piśmie na poziomie C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

•    Wiedza:
- Absolwent specjalizacji nauczycielskiej posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego obszaru językowego oraz szczegółową wiedzę z zakresu nauczania języków obcych . Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, która pozwala  pełnić funkcje wychowawcze oraz organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego.
- Absolwent specjalizacji filolog w biznesie oraz specjalizacji kulturowo – tłumaczeniowej posiada wiedzę  o języku, o literaturze i kulturze, ponadto posiada podstawową wiedzę z dziedziny prawa, ekonomii, przedsiębiorczości oraz public relations.

•    Umiejętności:
Absolwent kierunku filologia posiada umiejętność analizy, interpretacji i wdrażania w pracy zaobserwowanych zjawisk.  Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje. Jest przygotowany do dalszego, samodzielnego doskonalenia zawodowego.

•    Kompetencje:
    Nabyte kompetencje interdyscyplinarne pozwalają na podjęcie pracy w środkach  masowego przekazu, w sektorze usług, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych oraz kultury krajów danego obszaru językowego.

     Absolwent specjalizacji nauczycielskiej jest  przygotowany do kompleksowej realizacji zadań  dydaktycznych,  wychowawczych i   opiekuńczych szkoły:
•    posiada kompetencje w zakresie nauczania języka angielskiego/hiszpańskiego/, niemieckiego, które pozwalają na przekazanie wiedzy w sposób etyczny i profesjonalny,
•    posiada umiejętność analizy, interpretacji i wdrażania zaobserwowanych zjawisk w sposób bezpośredni do pracy z uczniem,
•    potrafi samodzielnie kreować i weryfikować działania upowszechniające wzory dobrych praktyk pedagogicznych poprzez skuteczne planowanie i kontrolowanie procesów edukacyjnych,
•    jest w pełni wykwalifikowanym nauczycielem przygotowanym do podjęcia pracy w przedszkolach  i szkołach podstawowych oraz w innych  placówkach oświatowych.

Absolwent specjalizacji filolog w biznesie oraz specjalizacji kulturowo - tłumaczeniowej

•    posiada kompetencje w zakresie stosowania języka  (hiszpańskiego/ niemieckiego/, angielskiego), które pozwalają na wykorzystanie i przekazanie wiedzy w sposób etyczny i profesjonalny,
•    posiada umiejętność analizy, interpretacji i wdrażania zaobserwowanych zjawisk w sposób bezpośredni w pracy zawodowej,
•    potrafi samodzielnie kreować i weryfikować działania upowszechniające wzory dobrych praktyk zawodowych poprzez skuteczne planowanie i kontrolowanie procesów wynikających z zawodowych obowiązków,
•    jest w pełni wykwalifikowanym filologiem przygotowanym do podjęcia pracy w wszelkiego rodzaju placówkach wymagających udokumentowanej znajomości języka obcego. .

Absolwent kierunku filologia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwenta

•    specjalizacja nauczycielska
Wykwalifikowany nauczyciel języka obcego w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz innych  placówkach oświatowych. Wszelkie instytucje, w których wymagana jest udokumentowana znajomość języka.

•    Specjalizacja: filolog w biznesie oraz specjalizacja kulturowo - tłumaczeniowa:

Wszelkie instytucje państwowe czy prywatne, gdzie wymagana jest udokumentowana znajomość języka obcego np. przedsiębiorstwa współpracujące z podmiotami zagranicznymi, biura podróży, biura tłumaczeń itp.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, kompetencji, umiejętności
Instytut oferuje możliwość ukończenia metodycznego kursu kwalifikacyjnego uprawniającego studentów innych specjalizacji niż nauczycielska, do nauczania języka obcego (zgodnie z kierunkiem studiów) w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz innych  placówkach oświatowych.

Przebieg i organizacja praktyk

Miejsca praktyk:
zakłady pracy , szkoły podstawowe i przedszkola, urzędy, biura oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność międzynarodową

 Sposób realizowania praktyk:
porozumienie pomiędzy wybranym przez studenta zakładem pracy a PWSZ Leszno, zagwarantowany dzień wolny od zajęć dydaktycznych z przeznaczeniem na odbycie praktyk.

Czas realizacji praktyk w liczbie 800 godzin w cyklu studiów, z podziałem na 200 godzin w semestrze:
- w szkołach i przedszkolach w czasie roku akademickiego
- w przedsiębiorstwach w czasie roku akademickiego oraz w czasie wakacji po pierwszym oraz po drugim roku

Lektoraty na kierunkach

specjalizacja nauczycielska - język francuski (lektorat)
specjalizacja filolog w biznesie – rugi język angielski  / niemiecki
specjalizacja kulturowo - tłumaczeniowa – drugi język angielski

Dlaczego warto wybrać dany kierunek?

Studia na kierunku filologia to oferta dla każdego, kto jest świadom wartości języków obcych i rozumie, że język jest podstawowym narzędziem komunikacji.
Koncepcja kształcenia na kierunku filologia jest spójna z misją uczelni oraz wpisuje się w strategię jej rozwoju poprzez kształcenie wykwalifikowanych specjalistów praktyków dla rynku lokalnego i krajowego. Instytut Lingwistyki Stosowanej prowadzi licencjackie studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia z językiem: angielskim, niemieckim, hiszpańskim.
Studia na kierunku filologia gwarantują opanowanie języka obcego na poziomie C1 według Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (ESOK), nabycie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii społeczeństw wybranego obszaru językowego oraz zdobycie umiejętności ustawicznego samokształcenia.
Zdecydowana większość zajęć jest prowadzona w języku obcym. Instytut dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą oraz bazą dydaktyczną umożliwiającą wyposażenie studentów w wiedzę i kompetencje konieczne do rozwoju kariery zawodowej oraz podjęcia studiów magisterskich.
Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Instytut Lingwistyki Stosowanej
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 518
Telefon: 65 529 60 77
E-mail: sekretariat-sjo@pwsz.edu.pl

Kadra Dydaktyczna

Władze Instytutu:

 • Dyrektor Instytutu
  Lingwistyki Stosowanej
  dr Aleksandra Wojciechowska
 • Zastępca Dyrektora Instytutu, 
  Kierownik Zakładu Języków Specjalistycznych i Komunikacji
  mgr Ilona Richter
 • Kierownik Zakładu Filologii
  mgr Roman Martynów

Kadra naukowo - dydaktyczna

Specjalność język angielski:

 • Dr hab. Paweł Scheffler
 • Dr Leszek Szymański
 • Dr Danuta Główka

 

Specjalność język niemiecki:

 • Dr hab. Paweł Zimniak
 • Dr Magdalena Urbaniak-Elkholy

 

Specjalność język hiszpański:

 • Dr hab. Magda Potok
 • Dr Aleksandra Wojciechowska
 • Dr Monika Lisowska

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry