AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
PWSZRekrutacjaOferta studiówKierunek: turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Opis kierunku i specjalności

Studia stacjonarne, 6 semestrów (2055 godzin).

Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. W ofercie studiów są też ćwiczenia terenowe z zakresu specjalności, również w trakcie zajęć z wielu przedmiotów zaplanowane są zajęcia terenowe i wizyty w hotelach, biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej itp. Program nauczania na kierunku nawiązuje do najnowszych trendów w naukach o turystyce i rekreacji, zapewniając realizację nowoczesnego, bogatego w treści merytoryczne i odniesienia praktyczne procesu dydaktycznego. Obejmuje przedmioty podstawowe oraz przedmioty kierunkowe
 i zawodowe.
Zajęcia prowadzą zarówno profesorowie akademiccy, jak i praktycy.
Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie turystyki
 i rekreacji. Studia licencjackie kończą się egzaminem dyplomowym (obroną pracy licencjackiej).

Specjalności:

 • zarządzanie turystyką w regionie - turystyka zrównoważona to każda forma aktywności turystycznej, która odbywa się z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i społecznego, zapewnia długotrwałe zachowanie walorów naturalnych i kulturowych, jest sprawiedliwa i możliwa do zaakceptowania pod względem ekonomicznym oraz społecznym. Określenie to odnosi się do sposobu organizacji i funkcjonowania gospodarki turystycznej jako całości i oznacza wdrażanie przyjętych w skali międzynarodowej, jak i krajowej zasad zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarowania zasobami w turystyce. Rozwój turystyki zrównoważonej jest zintegrowany z miejscowym rozwojem gospodarczym, a działalność turystyczna z celami ochrony przyrody. Specjalność Planowanie i zarzadzanie turystyczne odpowiada założeniom turystyki zrównoważonej. Treści kształcenia obejmują: uwarunkowania prawne rozwoju zrównoważonego, turystyki zrównoważonej, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego; konsekwencje rozwoju turystyki w środowisku przyrodniczym; sposoby ochrony przyrody; zasady planowania i monitorowania rozwoju turystyki zrównoważonej; specyfikę turystyki kulturowej, społecznej, wiejskiej, eko- i sylwaturystyki. Absolwenci, po ukończeniu specjalności, uzyskują kompetencje do pracy w: sektorze administracji publicznej (m.in. urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich), centrach informacji turystycznej, organizacjachi stowarzyszeniach turystycznych, agencjach rozwoju regionalnego, jaki przedsiębiorstwach turystycznych. Absolwent jest także przygotowany do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Zdobyta podczas studiów wiedzaz zakresu problematyki ekonomiczno-społecznej, organizacyjnej oraz przyrodniczej zapewnia naszym absolwentom sukces zawodowy oraz przygotowuje do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim, na kierunkach związanych z turystyką i rekreacją, zarówno w Polsce, jak i za granicą (Akademie Wychowania Fizycznego, uniwersytety).
 • organizacja turystyki konnej - specjalność przeznaczona dla osób interesujących się hodowlą koni i jazdą konna, ze wstępnymi umiejętnościami w tym zakresie lub chcących się nauczyć podstaw jazdy konnej i pracy w stadninie. Także dla osób pragnących otworzyć własne gospodarstwo agroturystyczne. Celem specjalności jest przygotowanie kadr w tym zakresie, także osób gotowych do pracy z dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami. Absolwenci, po ukończeniu specjalności, uzyskują kompetencje do pracy w ośrodkach hippiki i hipoterapii,, stadninach koni, gospodarstwach agroturystycznych itp. Absolwent jest także przygotowany do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Zdobyta podczas studiów wiedza z zakresu problematyki ekonomiczno-społecznej, organizacyjnej oraz przyrodniczej zapewnia naszym absolwentom sukces zawodowy oraz przygotowuje do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim, na kierunkach związanych z turystyką i rekreacją, zarówno w Polsce, jak i za granicą (Akademie Wychowania Fizycznego, uniwersytety).
 • hotelarstwo i gastronomia - celem specjalności jest kształcenie profesjonalnych kadr dla szeroko pojętego przemysłu hotelarskiego. Studenci są przygotowywani do pracy na stanowiskach operacyjnychi kierowniczych w przedsiębiorstwach świadczących usługi hotelarskie, gastronomiczne oraz w innych podmiotach obsługi ruchu turystycznego, w tym także do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Szczególny nacisk położony jest na wiedzęi umiejętności z zakresu:
  - organizacji i świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych,
  - profesjonalnej obsługi klienta,
  - swobodnego posługiwania się językiem obcym.
  Absolwenci, po ukończeniu specjalności, uzyskują kompetencje do pracy w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, przede wszystkim w hotelach, pensjonatach, zakładach gastronomicznych, centrach biznesowo - konferencyjnych, ośrodkach wczasowych, obiektach uzdrowiskowych, a także w innych sektorach przemysłu turystycznego (biura podróży, organizacje turystyczne, informacja turystyczna) oraz w administracji samorządowej. Absolwent jest także przygotowany do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Zdobyta podczas studiów wiedza z zakresu problematyki ekonomiczno-społecznej, organizacyjnej oraz przyrodniczej zapewnia naszym absolwentom sukces zawodowy oraz przygotowuje do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim, na kierunkach związanych z turystyką i rekreacją, zarówno w Polsce, jak i za granicą (Akademie Wychowania Fizycznego, uniwersytety).
 • turystyka krajów obszaru śródziemnomorskiego z językiem hiszpańskim - Basen Śródziemnomorski, to jedna z najpopularniejszych destynacji turystycznych. Każdego roku ten region jest odwiedzany przez kilkaset milionów osób, również Polaków. Na rynku usług turystycznych istnieje zapotrzebowanie na specjalistów znających nie tylko języki romańskie, ale również na profesjonalistów, którzy:
  •    potrafią zaplanować, zorganizować i prowadzić różne imprezy turystyczne,
  •    potrafią przygotować i zrealizować programy dla zorganizowanych grup turystów,
  •    potrafią prowadzić przedsiębiorstwo proponujące wieloaspektową ofertę turystyczną,
  •    znają zasady żywienia w duchu diety śródziemnomorskiej,
  •    znają kulturę, sztukę, literaturę i inne walory regionu Morza Śródziemnego,
  •    posiadają podstawową wiedzę dotyczącą życia społecznego krajów Basenu Śródziemnomorskiego.
  Absolwenci, po ukończeniu specjalności, uzyskują kompetencje do pracy w: sektorze turystycznym w Polsce i w krajach basenu Morza Śródziemnego, głowie w Hiszpanii – w centrach informacji turystycznej, organizacjach i stowarzyszeniach turystycznych, agencjach rozwoju regionalnego, jak i przedsiębiorstwach turystycznych, wydawnictwach turystycznych, statkach i jachtach wycieczkowych. Ponadto może podjąć pracę we wszelkich sektory usług wymagających     dobrej znajomości języka hiszpańskiego oraz kultury śródziemnomorskiej Absolwent jest także przygotowany do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Zdobyta podczas studiów wiedza z zakresu problematyki ekonomiczno-społecznej, organizacyjnej oraz przyrodniczej zapewnia naszym absolwentom sukces zawodowy oraz przygotowuje do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim, na kierunkach związanych z turystyką i rekreacją, zarówno w Polsce, jak i za granicą (Akademie Wychowania Fizycznego, uniwersytety).

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada podstawową wiedzę w zakresie organizacji turystyki i rekreacji oraz uwarunkowań i konsekwencji społecznych, przyrodniczych, kulturowych i gospodarczych działalności turystyczno–rekreacyjnej. Zna podstawowe zagadnienia z obszaru nauk społecznych, takich jak: filozofia, psychologia socjologia oraz nauk przyrodniczych, a także z przedmiotów specjalistycznych, takich jak: organizacja ruchu turystycznego, pilotaż i przewodnictwo, zagospodarowanie turystyczne i krajoznawstwo. Cechuje się też znajomością historii kultury i sztuki, a także zasad marketingu i zarządzania oraz ochrony środowiska. Zna rodzaje i formy turystyki aktualnie funkcjonujące w Polsce i na świecie, a także współczesne trendy jej rozwoju.
Absolwent posiada kompetencje praktyczne w zakresie organizowania i realizacji imprez turystyczno–rekreacyjnych oraz pracy w szeroko rozumianych usługach turystycznych, podejmowania decyzji dotyczących przekształceń wywoływanych przez rozwój turystyki  
w przestrzeni społeczno-kulturowej, ekonomicznej i przyrodniczej. Potrafi rozwiązywać konflikty z tym związane. Ponadto, jest przygotowany do opracowywania i monitorowania planów rozwoju turystyki zrównoważonej w skali lokalnej i regionalnej; zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w oparciu o założenia turystyki zrównoważonej; zarzadzania zasobami i walorami turystycznymi regionu oraz zarządzania potencjałem ludzkim.
Absolwent posiada kwalifikacje do współpracy na różnych szczeblach w zakresie organizacji ruchu turystycznego i działalności hotelarskiej, do włączania w tę działalność różnych grup społecznych, w tym także do przeprowadzania konsultacji społecznych. Potrafi strategicznie podejść do rozwoju turystyki, edukacji ekologicznej i prozdrowotnej skierowanej do turystów, społeczności lokalnej, jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników sektora usług turystycznych.
Absolwent posługuje się dwoma językami obcymi na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwenta

Absolwent przygotowany jest do pracy m.in.:
- na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych w obiektach hotelarskich, domach wypoczynkowych i ośrodkach wczasowo–rekreacyjnych;
-  w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej itp.
- w charakterze specjalisty odpowiedzialnego za rozwój turystyki i rekreacji  w administracji samorządowej i organizacjach społecznych
- w charakterze organizatora eventów turystycznych i turystyczno-rekreacyjnych
- w zakresie turystyki konnej i hipoterapii
Ponadto absolwent jest przygotowany do podejmowania własnej aktywności gospodarczej w szeroko rozumianym sektorze usług turystyczno–rekreacyjnych.
Absolwent wykazuje się wysokim stopniem profesjonalizmu - w zależności od specjalności - w zakresie organizacji i planowania imprez turystyczno-rekreacyjnych, w tym szczególnie imprez turystyki konnej oraz obsługi gościa hotelowego i pracy w obiektach hotelarskich czy gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach jeździeckich.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, kompetencji, umiejętności

W trakcie studiów można uzyskać dodatkowe kompetencje w zakresie podstaw komunikacji w języku migowym. Dodatkowo mogą być zorganizowane kursy m.in. z pilotażu i przewodnictwa, przygotowania do pracy w charakterze animatora czasu wolnego i rezydenta.

Przebieg i organizacja praktyk

Praktyki trwają zgodnie z wytycznymi ministerialnymi 800 godzin i rozłożone są na niemal wszystkie semestry studiów, za wyjątkiem pierwszego i ostatniego.
Praktyki na kierunku Turystyka i rekreacja podzielone są zgodnie z planem studiów na dwa etapy:
- etap pierwszy – II semestr -  praktyka w zakresie zagadnień ogólnych dotyczących kierunku 
- etap  drugi – III, IV, V semestr - praktyka  w zakresie wybranej specjalizacji
 

Szczegółowe cele praktyk:    

Etap pierwszy:
- Ogólne zapoznanie się z funkcjonowaniem podmiotu gospodarki turystycznej (przedsiębiorstwa turystycznego/hotelarskiego/gastronomicznego, gospodarstwa agroturystycznego) lub jednostek samorządowych (w zakresie związanym z turystyka
 i rekreacją), organizacji turystycznych, organizacji społecznych, praca w stadninach
 i ośrodkach jazdy konnej
- Nabycie umiejętności wykonywania podstawowych czynności związanych z obsługą klienta/gościa,
- Zapoznanie się z kulturą pracy i obsługi klienta/gościa
 
Etap drugi:
Specjalność Hotelarstwo i gastronomia:
- dokładniejsze zapoznanie się z funkcjonowaniem podmiotu gospodarki turystycznej (przedsiębiorstwa turystycznego/ hotelarskiego/ gastronomicznego), jego strukturą organizacyjną, zadaniami poszczególnych komórek organizacyjnych oraz stanowiskami pracy,
- wykonywanie podstawowych czynności związanych z obsługą klienta/ gościa,
- poznanie systemów kierowania i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi/hotelarskimi/ gastronomicznymi,
- poznanie zasad polityki kadrowej w przedsiębiorstwach turystycznych/hotelarskich/ gastronomicznych,
- zapoznanie się z działalnością marketingową przedsiębiorstwa turystycznego/ hotelarskiego/ gastronomicznego,  
- kultura pracy i obsługi klienta/gościa   
 
Specjalność Zarządzanie turystyką w regionie
-dokładniejsze zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie zadań związanych z turystyką
- wykonywanie podstawowych czynności związanych z obsługą klienta/gościa,
- pomoc w organizowaniu imprez, wytyczaniu i inwentaryzacji szlaków, projektowaniu zagospodarowania turystycznego, konsultacji społecznych itp.,

Specjalność Turystyka konna:
- dokładniejsze zapoznanie się z funkcjonowaniem stadnin i ośrodków jazdy konnej, gospodarstw agroturystycznych z ofertą jazdy konnej itp., zarządzaniem tego typu obiektami itp.
- pomoc w organizacji eventów turystyki konnej
- wykonywanie podstawowych czynności związanych z obsługą klienta/gościa
Miejsca odbywania praktyk:

Etap pierwszy:
dowolny podmiot funkcjonujący w szeroko rozumianej gospodarce turystycznej w Polsce lub innym kraju UE (np. biuro podróży, organizacja turystyczna, informacja turystyczna, zakład hotelarski, zakład gastronomiczny, centrum sportu i rekreacji, gospodarstwo agroturystyczne, wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego, firma świadcząca usługi transportu turystycznego, jednostki administracji państwowej (np. urzędach miast, gmin, powiatu, województwa), organizacje turystyczne (np. w Lokalnej Organizacji Turystycznej Leszno Region, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Poznańskiej Organizacji Turystycznej, Gościnna Wielkopolska), punkty informacji turystycznej, organizacje społeczne, stadniny koni oraz ośrodki jeździectwa i hipoterapii

Etap drugi:  
Specjalność Hotelarstwo i gastronomia: dowolny podmiot funkcjonujący w szeroko rozumianej gospodarce turystycznej w Polsce lub innym kraju UE (np. biuro podróży, organizacja turystyczna, informacja turystyczna, zakład hotelarski, zakład gastronomiczny, centrum sportu i rekreacji, gospodarstwo agroturystyczne, wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego, firma świadcząca usługi transportu turystycznego

Specjalność Zarządzanie turystyką w regionie: jednostki administracji państwowej (np. urzędach miast, gmin, powiatu, województwa), organizacje turystyczne (np. w Lokalnej Organizacji Turystycznej Leszno Region, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Poznańskiej Organizacji Turystycznej, Gościnna Wielkopolska), punkty informacji turystycznej, dyrekcje parków narodowych, dyrekcje Zarządu Parków Krajobrazowych, nadleśnictwa, ośrodki edukacji ekologicznej

Specjalność Turystyka konna: stadniny koni, ośrodki jeździectwa i hipoterapii, gospodarstwa agroturystyczne z ofertą jazdy konnej lub hipoterapii, biura organizujące turystykę konną lub hipoterapię, organizacje społeczne i stowarzyszenia

Lektoraty na kierunkach

Na kierunku Turystyka i rekreacja obowiązują lektoraty z dwóch języków obcych:
- języka angielskiego w wymiarze 120 godzin (po 30 godz. na sem. 2, 3, 4)
- języka hiszpańskiego w wymiarze 90 godzin (po 30 godz. na sem. 3, 4, 5)
Obydwa lektoraty przygotowują do posługiwania się językiem fachowym z zakresu turystyki i rekreacji na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Obydwa kończą się egzaminem.   
Dodatkowo na ostatnich latach studiów prowadzony będzie przynajmniej jeden przedmiot specjalistyczny w języku angielskim.

Dlaczego warto wybrać dany kierunek?

Jest to dynamiczny i wciąż rozwijający się kierunek, na absolwentów którego wciąż istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i globalnym. Uzyskane wszechstronne wykształcenie pozwala na podjęcie pracy także poza ramami wytyczonymi uzyskanym dyplomem. Można kontynuować naukę na poziomie studiów uzupełniających magisterskich w wielu ośrodkach akademickich w Polsce, a od roku akademickiego 2017/18 prawdopodobnie także w  ramach studiów na kierunku Wychowanie fizyczne w PWSZ Leszno. Według opinii dotychczasowych absolwentów uzyskana wiedza pozwoliła im na dalszy rozwój zawodowy. Mile wspominają też atmosferę na zajęciach i kontakt z prowadzącymi, co potwierdzają też obecni studenci.

 

Instytut Gospodarki
i Zarządzania Przestrzenią

PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 503
Telefon: 65 528 78 73
E-mail: sekretariat-it@pwsz.edu.pl

Kadra Dydaktyczna

Władze Instytutu:

 • Dyrektor Instytutu
  dr Przemysław Bartkiewicz, doc.
 • Zastępca Dyrektora Instytutu, 
  Kierownik Zakładu Ekonomii
  mgr Piotr Urbaniak
 • Zastępca Dyrektora Instytutu,
  Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego
  dr Magdalena Kasperska
 • Kierownik Zakładu Logistyki
  mgr inż. Wiesław Wilczkowiak

Kadra Dydaktyczna

Minimum kadrowe:

 • prof. dr hab. Maciej Pietrzak
 • dr Paweł Bajon, doc.
 • dr Aleksandra Machnik, doc.
 • dr Iwona Miedzińska, doc.
 • dr Eugeniusz Śliwiński, doc.
 • mgr Anna Królikowska- Tomczak
 • mgr Małgorzata Gniazdowska

 

Koła Naukowe:

Koło Naukowe "Odkrywcy"

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry