AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
PWSZRekrutacjaOferta studiówKierunek: wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Studia I stopnia (licencjackie)

Ogólna charakterystyka kierunku

Studia na kierunku wychowanie fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów). Studenci mogą podjąć studia w trybie stacjonarnym. Student kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Proces kształcenia zapewnia: zdobycie zasobu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskania odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej i przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Istnieje możliwość kontynuowania studiów uzupełniających magisterskich na uczelniach akademickich.
Absolwent studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej. Absolwent tego kierunku zdobywa również niezbędne wiadomości i umiejętności potrzebne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie.
Specjalności oraz przedmioty specjalnościowe realizowane na 5 i 6 semestrze studiów.

Wybór specjalności następuje, na drugim roku studiów (4 semestrze). Studenci wybierają jedną z dwóch specjalności kierunku Wychowania Fizyczne. Specjalność zostaje utworzona na 5 semestrze studiów, po utworzeniu się przynajmniej jednej grupy.

Oferowane specjalności:

- wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno - kompensacyjną

- wychowanie fizyczne i zarządzanie sportem lokalnym

 

Zaplecze dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w salach wykładowych Uczelni w budynku głównym przy ul. Mickiewicza 5. , Zajęcia praktyczne(gimnastyka, tańce, gry i zabawy ruchowe) obywają się na sali gimnastycznej w budynku głównym Uczelni (poziom -1). Zajęcia z pływania oraz zespołowych gier sportowych odbywają się w wynajmowanych przez Instytut obiektach sportowych na terenie miasta.
Są to:

 • Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna,
 • Hala widowiskowo - sportowa Trapez,
 • sala gimnastyczna III Liceum Ogólnokształcącego,
 • sala gimnastyczna Zespołu Szkół Rolniczo - Budowlanych
 • sala gimnastyczna Zespołu Szkól Technicznych

Instytut posiada także salę do zajęć fitness oraz pracownię badań motoryczności człowieka, gdzie realizowane są badania naukowe. Zajęcia dydaktyczne z anatomii, fizjologii, biomechaniki, biologii, antropologii i gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej odbywają się również w specjalistycznym laboratorium.

 

Studia II stopnia (magisterskie)


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Związek kierunku studiów z misją uczelni i strategią jej rozwoju

Działania mające na celu utworzenie w uczelni studiów drugiego stopnia wynikają z zapisów Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na lata 2012-2020 - Program działań na lata 2012 – 2016, cel strategiczny 2 – Uczelnia kreatywna w środowisku społecznym, cel operacyjny 2.1 – Przyjmowanie orientacji rynkowej w zachowaniach strategiczno-operacyjnych i wspomagających, działanie 2.1.2 – Podejmowanie działań prowadzących do utworzenia nowych kierunków studiów.

Misja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie określona w Uchwale nr 3/2013 Senatu Uczelni z dnia 17 stycznia 2013 roku stwierdza, że PWSZ w Lesznie wypełnia misję edukacyjną, poznawczą, obywatelską, społeczną i kulturotwórczą, kierując się zasadami wolności nauczania, wolności badań naukowych oraz wolności i twórczości artystycznej. Utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne przyczyni się do realizacji podstawowych zadań Uczelni określonych w Uchwale nr 3/2013, w tym: przygotowanie bogatej, zróżnicowanej oferty kształcenia na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym oraz tworzenie możliwości studiowania w różnych trybach i formach; kształcenie wysokokwalifikowanych twórczych specjalistów praktyków dla potrzeb rynku lokalnego, krajowego, europejskiego i pozaeuropejskiego; wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za losy Ojczyzny i świata w duchu ideałów kultury europejskiej, zasad demokracji i poszanowania praw człowieka, patriotyzmu; kierowanie się szeroko rozumianym humanizmem, przygotowanie do życia w warunkach zmieniających się potrzeb uczących się generacji oraz przemieszania się kultur, nacji i systemów wartości; promowanie ochrony przyrody, środowiska lokalnego i globalnego oraz propagowanie zachowań proekologicznych; stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych; rozpoznawanie potrzeb pracodawców i wymogów rynku pracy, reagowanie na priorytety i potrzeby społeczne i gospodarcze Polski, a także województwa i regionu.

Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru kształcenia

Kierunek studiów wychowanie fizyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie został przyporządkowany do dwóch obszarów kształcenia - obszaru nauk medycznych, o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i obszaru nauk społecznych.

Efekty kształcenia dla kierunku studiów wychowanie fizyczne na poziomie drugiego stopnia odnoszą się do:

 • dziedziny nauk społecznych - dyscyplin: psychologii, pedagogiki, socjologii,
 • dziedziny nauk medycznych, o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej.


W pewnym zakresie efekty kształcenia odnoszą się także do dziedziny nauk humanistycznych - dyscyplin: filozofia. Utrwalenie wiedzy z zakresu pedagogiki oraz etyki z aksjologią pedagogiczną jest warunkiem niezbędnym, aby studenci posiadali holistyczne przygotowanie do pracy pedagogicznej. W planie studiów oraz w kierunkowych efektach kształcenia znajdują się również odniesienia do dziedziny nauk przyrodniczych, w które dodatkowo, poza w/w, wpisują się efekty kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja. W ramach specjalności z zakresu turystyki – menadżer turystyki i rekreacji – studenci zdobędą wiedzę umożliwiającą rozwój gospodarki turystycznej i zarządzanie nią w regionie z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Równocześnie będą potrafili dokonać oceny społecznych, kulturowych, przyrodniczych oraz ekonomicznych uwarunkowań i skutków rozwoju turystyki oraz identyfikować lokalne potrzeby w tym zakresie.

Nazwa kierunku studiów: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Specjalność:

I Aktywność fizyczna osób starszych

II Menadżera turystyki i rekreacji

Poziom studiów: studia drugiego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Wychowanie fizyczne jest integralną dziedziną edukacji człowieka, mieszczącą się w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Kierunek ten przygotowuje absolwenta do wykonywania zawodu nauczyciela ( po uzupełnieniu efektów kształcenia) i menadżera turystyki i rekreacji, a także kształci specjalistów do organizacji i świadczeń kompleksowych usług w zakresie aktywności fizycznej seniorów. W celu realizacji modułów dotyczących przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, dydaktycznego i oraz w zakresie sektora turystycznego, skorzystano z niektórych efektów kształcenia mieszczących się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych i przyrodniczych . Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne obejmuje studia II stopnia (tytuł zawodowy magister).

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne, absolwent jest przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym. Potrafi oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość człowieka, w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego a także przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Absolwent powinien nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na realizację zadań zawodowych w przedszkolach, szkole na wszystkich poziomach edukacji oraz w instytucjach oświatowych i w instytucjach związanych z kulturą fizyczną.


Sylwetka absolwenta

 

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się pracą z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną pozwalającą przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Znajomość problematyki organizacyjnej kultury fizycznej pozwala absolwentowi na podejmowanie działań zawodowych we wszystkich jej strukturach/placówkach.

Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do:

-        kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności i wydolności fizycznej utraconej lub obniżonej wskutek hipofunkcji narządu ruchu u osób w różnym wieku;

-        wykonywania zabiegów odnowy biologicznej u osób starszych i sportowców;

-        dostosowywania swoich działań do wymogów współczesnej gerokinezjologii;

-        kontrolowania efektywności procesu usprawniania osób starszych;

-        prowadzenia działalności menadżerskiej w turystyce i rekreacji.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, kompetencji, umiejętności

Student kierunku wychowanie fizyczne w toku studiów ma możliwość uzyskania kwalifikacji instruktora rekreacji ruchowej o specjalnościach aerobik i nordic walking oraz uprawnień menagera sportu lokalnego. Istnieje także możliwość nabycia kwalifikacj kierownika wycieczek szkolnych.

 

Przebieg i organizacja praktyk

Liczba punktówECTS (24) przyporządkowana praktykomzawodowym oraz liczba godzin praktyk zawodowych (600)

Zasady odbywania praktyk zawodowych

 • Studenci Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie mają obowiązek odbycia programowych praktyk zawodowych
  w wymiarze 600 godzin i otrzymują za nie 24 punkty ECTS.
 • Praktyki odbywają się na podstawie porozumienia zawartego między Dyrektorem placówki,
  w której student będzie odbywał praktykę a Dyrektorem Instytutu Zdrowia
  i Kultury Fizycznej.
 • Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej sprawuje nadzór formalny nad organizacją praktyk oraz sprawuje opiekę merytoryczną związaną z daną specjalnością. Bezpośrednim przełożonym studentów odbywających praktykę zawodową jest, z ramienia Instytutu, kierownik praktyk zawodowych, który odpowiada za właściwą realizację praktyki zgodnie z jej celami
  i ustalonym programem.
 • Szczegóły realizacji praktyk określają: Regulamin praktyk studenckich w PWSZ w Lesznie oraz kierunkowy regulamin praktyk.

 

Zakres praktyki zawodowej

Praktyka zawodowa powinna polegać na aktywnym uczestniczeniu studenta w życiu
i działalności placówki, w związku z tym student powinien:

1. Poznać administracyjno-prawne podstawy funkcjonowania placówki.

2. Poznać organizację pracy na terenie placówki w zakresie wynikającym ze specyfiki danej placówki (np. planowanie pracy, formy i metody pracy, itp.).

3. Poznać zasady współdziałania placówki ze środowiskiem społecznym.

4. Uczestniczyć aktywnie w podejmowaniu działań o różnorodnym charakterze.

 

Miejsce odbywania praktyki zawodowej

 

Placówki zajmujące się opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Uczelnia uzyskała już deklaracje w zakresie przyjęcia studentów na praktykę zawodową od potencjalnych pracodawców.

Dlaczego warto wybrać dany kierunek?

 

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej PWSZ w Lesznie posiada wypracowany, poprzez lata doświadczeń w zakresie kształcenia na kierunku wychowania fizycznego, system przygotowania do zawodu, co znajduje swój wyraz przede wszystkim w nowoczesnych planach i programach studiów. Rdzeniem systemu jest wiedza o wszechstronnym rozwoju osobniczym człowieka oraz o możliwościach sterowania tym rozwojem. Wpierw jednak studenta przygotowuje się do zrozumienia istoty promocji w dziedzinie kultury fizycznej
i znaczenia w tym zakresie procesu wychowania fizycznego. Kolejno student musi opanować warsztat wychowania fizycznego i technologię krzewienia kultury fizycznej w różnych środowiskach. W tym zakresie konieczne są umiejętności praktyczne w zakresie metod diagnostyczno-prognostycznych, opanowanie sztuki programowania i oceny efektów oraz
w zakresie ogniwa metodycznego (metodyki wf). Techniki krzewienia kultury fizycznej wymagają podbudowy socjologicznej, psychologicznej oraz znajomości metod pedagogiki społecznej. W przyjętym systemie kształcenia duży nacisk kładzie się na odpowiednie kształtowanie cech osobowościowych przyszłego nauczyciela wf z pełną świadomością, że sukces zawodowy jest możliwy wyłącznie jeśli biegłość zawodową połączy się z pożądanymi cechami osobowości.

            Przyjęto, że kształcenie studentów winno być oparte na przekonaniu, że wychowanie fizyczne jest systemem działania praktycznego, a przygotowanie do jego realizacji winno uwzględniać biegłość w zakresie wszystkich prakseologicznych ogniw, tj.:

- świadomości celu działania,

- diagnozy (jednostkowej, grupowej, środowiskowej),

- prognozy (rokowania),

- ordynacji (programowania i planowania, wyboru metod),

- wykonawstwa,

- oceny efektów (ewaluacji).

            Niezależnie od wiedzy biologiczno-medycznej i społecznej oraz dotyczącej dyscyplin szczegółowych, wymaga się aby student w szczególności posiadał gruntowną znajomość: metod kształtowania postaw prosomatycznych i prozdrowotnych, metod kształtowania postaw prospołecznych, metod przekazywania wiedzy z zakresu kultury fizycznej, metod realizacji zadań ruchowych, metod kształtowania sprawności i kondycji fizycznej, metod kształtowania wydolności i odporności ustroju, metod kształtowania i profilaktyki w zakresie postawy ciała.

Dotychczas zebrane opinie i doświadczenia wskazują, że absolwenci pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne PWSZ w Lesznie są dobrze przygotowani do kontynuowania studiów magisterskich. Często studiując w innych uczelniach kończą studia z najlepszymi ocenami. Z uznaniem też kadry, prowadzącej w innych uczelniach studia drugiego stopnia, spotyka się poziom przygotowania metodologicznego do prowadzenia badań w ramach pracy magisterskiej. Zebrane opinie wskazują, że dotychczasowe studia pierwszego stopnia w PWSZ w Lesznie dobrze przygotowują absolwentów z tytułem licencjata do pracy w szkole, klubie oraz innych placówkach krzewienia kultury fizycznej.

            U podstawy naszych starań o uruchomienie na kierunku wychowania fizycznego studiów drugiego stopnia leży przekonanie, że będzie to służyć podniesieniu jakości
i pełnemu przygotowaniu do pracy zawodowej. Szczególnie istotne jest też, że miejsca odbywania praktyk pedagogicznych (szkoły, kluby sportowe itd.) w Lesznie i w okolicy, są
z reguły położone blisko miejsca zamieszkania studenta, a dzięki wieloletniej współpracy osoby tam zatrudnione są bardzo otwarte na kontakt z uczelnią. Kształcenie magisterskie
w Lesznie będzie też z reguły dla studenta bardziej dostępne, wiązać się z mniejszą stratą czasu przeznaczonego na dojazdy do uczelni i tańsze. Pracującym zaś na studiach drugiego stopnia nauczycielom akademickim PWSZ w Lesznie stwarzać będzie lepsze perspektywy akademickiego rozwoju. Niewątpliwe też w środowisku lokalnym wzrośnie powaga
i autorytet uczelni.

            Przygotowując program studiów przyjęto, że biegłość warsztatową zdobywać winien student w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do przyszłej pracy zawodowej. Kluczowy będzie tu indywidualny kontakt z uczniami i wychowankami w przyszłym środowisku pracy (np. szkole, centrum fitness, domu kultury czy klubie sportowym). Realizowane będą tam hospitacje zajęć, przygotowywanie planów lekcji i programów
z wykorzystaniem opinii doświadczonych praktyków, samodzielne próby prowadzenia zajęć.

            Przewiduje się, że na studiach drugiego stopnia student będzie też w sposób usystematyzowany przygotowywany teoretycznie i metodologicznie do pracy naukowo-badawczej, która w szczególności wyposaży studenta w możliwości pełniejszej interpretacji złożonych zjawisk kultury fizycznej. Znacznie poszerzony zostanie zakres wiedzy
i umiejętności w ramach proseminariów i seminariów. Rozwojowi kompetencji badawczych studentów będzie służyć powszechna przynależność do Studenckich Kół Naukowych oraz prezentacja wyników badań na studenckich corocznych konferencjach naukowych.

 

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 403
Telefon: 65 528 78 74
E-mail: sekretariat-iwf@pwsz.edu.pl

Władze Instytutu

 • Dyrektor Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej - dr hab. Krystyna Cieślik, prof. nadzw.
 • Zastępca Dyrektora  Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej - dr Arleta Loga, doc. PWSZ
 • Zastępca Dyrektora Instytutu, Kierownik zakładu pielęgniarstwa - mgr Alicja Franek
 • Kierownik praktyk studenckich na kierunku pielęgniarstwo - mgr Mirosława Więcek

Kadra Dydaktyczna

Minimum kadrowe:

 • prof. dr hab. Wiesław Osiński
 • dr hab. Krystyna Cieślik, prof. nadzw.
 • dr hab. Bożena Biniakiewicz , prof. nadzw.
 • dr Janusz Poła, doc.
 • dr Tomasz Głowacki, doc.
 • dr Arleta Loga, doc.
 • dr Hanna Kowalewska – Kamińska, doc.
 • dr Roman Celka
 • dr Katarzyna Stachowiak

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry