AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

II stopnia

Wymagane dokumenty – studia II stopnia

Od kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Pedagogika i Wychowanie fizyczne wymagane są następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia - dokument generowany automatycznie w systemie e-rekrutacji po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych;
2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu Uczelni);
3) kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu Uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu;
4) zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku (dotyczy kierunku Wychowanie fizyczne);
5) cztery fotografie o wymiarach 37x52 mm, bez nakrycia głowy i na jasnym tle;
6) deklaracja o realizacji zajęć uzupełniających efekty kształcenia wynikających z kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunku innym niż ukończone studia
7) potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
8) dwie koperty zwrotnie zaadresowane;

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
Biuro rekrutacji
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Biuro Rekrutacji (parter, pok. 131) czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry