AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

Prorektor ds. nauki i rozwoju - prof. dr hab. Aleksander Mikołajczak

b_250_150_16777215_00_images_2012_O_nas_wladze_uczelni_prof_Mikolajczak.jpg

Urodzony w 1957 r., filolog klasyczny specjalizujący się w dziedzinie literatury nowołacińskiej XVI–XVIII w., historyk idei i badacz cywilizacji, eseista i tłumacz poezji łacińskiej. Od ponad 30 lat związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  gdzie pracuje obecnie jako profesor nadzwyczajny na drugim etacie. Od 2009 r. zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (Instytut Nauk Edukacyjnych), w której od 2010 r. pełni funkcję kierownika Pracowni Badań nad J. A. Komeńskim.

Magisterium z filologii klasycznej otrzymał w 1981 r. na UAM, gdzie w 1990 r. doktoryzował się na podstawie rozprawy pt.  Antyk w poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Stopień doktora habilitowanego uzyskał  w 1998 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, przedstawiając książkę pt. Łacina w kulturze polskiej. Od 1999 r. profesor nadzwyczajny UAM.

Jego zainteresowania filologiczne skupiają się na poezji polsko-łacińskiej oraz na literaturze łacińskiej tworzonej w Chinach w okresie od XVI do XVIII w. Wiele uwagi  poświęcił zwłaszcza łacińskiej poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI (1595–1640), publikując na ten temat dwie książki i kilkanaście artykułów. Innym autorem, który stał się przedmiotem jego fascynacji jest Michał Boym SI (1612–1659) – polski misjonarz w służbie cesarza Yongli (południowa dynastia Ming). Prowadzone nad jego pismami studia zaowocowały w nauce uformowaniem się nowej dziedziny badań zwanej sinolatynistyką.

Drugim obszarem aktywności naukowej Aleksandra Mikołajczaka jest nauka o cywilizacjach, gdzie koncentruje się na zagadnieniach transferu idei i dialogu międzykulturowego. Wiele prac poświecił zwłaszcza kwestiom tożsamości łacińskiego i grecko-bizantyjskiego kręgu kulturowego oraz ich wzajemnego oddziaływania w cywilizacji europejskiej. Zajmuje się także związkami i kontaktami Europy i Chin w dobie nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrali w tym procesie Polacy.

W obu tych dziedzinach opublikował ponad 200 pozycji, w tym dziewięć monografii naukowych, dziesięć książek popularnonaukowych i eseistycznych oraz artykuły naukowe i popularnonaukowe opublikowane w Polsce i za granicą  po francusku, angielsku, ukraińsku, bułgarsku, chorwacku i po chińsku. Z zakresu swych badań prowadził także wykłady gościnne na wielu europejskich i pozaeuropejskich uniwersytetach, m.in: Ca’ Foscari w Wenecji (Italia), Św. Św. Cyryla i Metodego w Skopiu (Macedonia), Pajsija Chilendarskiego w Płowdiwie (Bułgaria), Neofita Rylskiego w Błagojewgradzie (Bułgaria), Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina), Akademii Teologicznej w Siergiejew Posad (Rosja),  Uniwersytecie Dilman w Manilii (Filipiny), Uniwersytecie Sun Yat-sena w Guangzhou (Chiny), Uniwersytet w Zhaoqing (Chiny). W dziedzinach swych zainteresowań naukowych wypromował pięciu doktorów, kontynuujących jego badania Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W okresie dotychczasowej pracy pełnił też szereg funkcji akademickich, piastując m.in. stanowisko prodziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (1993–1999) oraz dyrektora „Collegium Europaeum” UAM w Gnieźnie (2000–2008), którego był współtwórcą. Od 2003 r. kieruje też Międzyobszarowymi Indywidualnymi Studiami Humanistycznymi na UAM, a od 2010 r. również Pracownią Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych.

Należy do kilku towarzystw naukowych, będąc m.in. członkiem z wyboru mediolańskiej „Academia Ambrosiana”. Był lub jest członkiem redakcji kilku międzynarodowych czasopism naukowych: „Fundamenta Europaea” – założyciel i od 2002 r. redaktor naczelny, „Images” – współzałożyciel i od 2003 r. członek komitetu redakcyjnego, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” (w latach 2002–2009).

Doctor Honoris Causa: College of Turism w Błagojewgradzie (Bułgaria) oraz Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina). Za swą działalność uhonorowany został m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  odznaką honorową „Za zasługi dla miasta Gniezna” nadaną przez Radę Miasta Gniezna. Jest laureatem Nagrody im. św. Brata Alberta.

Żonaty z Mariolą Mikołajczakową – slawistką, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie. Zainteresowania pozanaukowe: fascynacja kotami, kolekcjonowanie wiecznych piór, tłumaczenie poezji.

 

Zakres obowiązków Prorektora ds. nauki i rozwoju


1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności prorektora ds. nauki i rozwoju wynika z treści niniejszego dokumentu, a także zapisów zawartych w Regulaminie Studiów, uchwałach Senatu i stosownych zarządzeniach oraz z upoważnień udzielanych przez Rektora.

2. Prorektor ds. nauki i rozwoju wykonuje swoje obowiązki kierując się w szczególności zapisami zawartymi: w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz w Statucie Uczelni.

3. Zasadniczy zakres odpowiedzialności prorektora ds. nauki i rozwoju obejmuje:

 • opracowywanie w porozumieniu z rektorem i przy udziale prorektora ds. studiów i spraw studenckich, kanclerza oraz dyrektorów instytutów i kierowników jednostek ogólnouczelnianych, szczegółowych projektów dotyczących głównych kierunków rozwoju Uczelni,
 • organizację w Uczelni prac naukowych, badawczo-rozwojowych i usługowych oraz tworzenie warunków do ich rozwoju,
 • koordynowanie współpracy Uczelni z podmiotami zagranicznymi, szczególnie w ramach programu Sokrates-Erasmus i innych, w tym koordynowanie wymiany zagranicznej studentów i pracowników dydaktycznych Uczelni,
 • inspirowanie i pomoc w rozwoju naukowym kadry dydaktycznej Uczelni,
 • nadzorowanie działalności i rozwoju Biblioteki Uczelnianej
 • kierowanie działalnością promocyjną Uczelni, w tym sprawowanie nadzoru merytorycznego nad stroną internetową uczelni oraz materiałami promocyjnymi.
  W tym zakresie oraz w zakresie upoważnień udzielanych przez rektora, prorektor ds. nauki i rozwoju reprezentuje Uczelnię na zewnątrz.

4. Bezpośrednim przełożonym prorektora ds. nauki i rozwoju jest rektor Uczelni. Rektor może rozszerzyć, zmienić lub uściślić zawarty w niniejszym dokumencie zakres obowiązków.

5. Prorektor ds. nauki i rozwoju wykonuje swoje obowiązki bezpośrednio lub za pośrednictwem dyrektorów instytutów i ich zastępców oraz kierowników jednostek ogólnouczelnianych PWSZ, a w szczególności:

 • odpowiada za działalność Działu Nauki, Współpracy z Zagranicą i Programów UE,
 • nadzoruje działalność Działu Promocji i Karier,
 • nadzoruje działalność Biblioteki Uczelnianej.

6. Prorektor ds. nauki i rozwoju współpracuje z: Wydawnictwem Uczelnianym, Pełnomocnikiem Rektora ds. informatyzacji Uczelni, Senacką Komisją ds. Budżetu i Finansów.

7. Prorektor ds. nauki i rozwoju odpowiada w szczególności za:

A. W zakresie badań naukowych i rozwoju kadry:

 • inspirowanie i koordynowanie kierunków prac naukowo-badawczych, szczególnie w zakresie rozwoju kadry dydaktycznej Uczelni oraz prac naukowo-usługowych dla miasta Leszna i regionu,
 • inspirowanie (poprzez działania informacyjne) i zapewnianie warunków motywujących pracowników Uczelni do pozyskiwania środków na badania związane z rozwojem kadry Uczelni (granty promotorskie), środków z funduszy europejskich (strukturalnych i regionalnych),
 • zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania zespołów przygotowujących i realizujących wnioski na projekty i granty naukowe i aparaturowe; koordynowanie wniosków składanych w ramach konkretnych programów,
 • sprawowanie nadzoru nad realizowanymi w instytutach pracami badawczymi i naukowo-usługowymi w oparciu o ustawę i rozporządzenia określające zasady finansowania nauki,
 • ustanawianie zasad i wytycznych realizacji i odbioru prac i zadań badawczych finansowanych z dotacji na działalność, badania własne oraz badań, analiz i ekspertyz realizowanych na zlecenie jednostek gospodarczych, usługowych i innych,
 • upowszechnianie osiągnięć i możliwości badawczych pracowników Uczelni i jej jednostek,
 • inicjowanie współpracy Uczelni ze stowarzyszeniami, fundacjami, zakładami pracy, instytucjami państwowymi i samorządowymi,
 • ustalanie zakresu i form współpracy naukowej z innymi uczelniami, w tym zwłaszcza utrzymywanie kontaktów z uczelniami, z którymi mamy zawarte porozumienia o współpracy,
 • inicjowanie działalności promocyjnej Uczelni poprzez prezentację jej osiągnięć dydaktycznych i naukowych,
 • koordynowanie zakresów, tematyki i terminów konferencji i sympozjów naukowych oraz udziału w nich nauczycieli akademickich Uczelni,
 • inicjowanie i kontrola realizacji seminariów naukowych realizowanych w instytutach Uczelni lub jednostkach uczelni partnerskich,
 • inicjowanie i nadzorowanie oceny kadry dydaktycznej w tym oceny okresowej.

B. W zakresie współpracy z zagranicą:

 • inicjowanie umów i porozumień o współpracy naukowej, dydaktycznej, szkoleniowej i organizacyjnej z zagranicą,
 • koordynowanie wymiany zagranicznej studentów i pracowników Uczelni, w tym spraw związanych z przyjazdami obcokrajowców i obsługą podróży zagranicznych pracowników PWSZ,
 • nadzór nad realizacją umów i programów międzynarodowych,
 • współpraca z prorektorem ds. studiów i spraw studenckich w zakresie wymiany zagranicznej studentów, w tym inicjowanie zajęć dydaktycznych w językach obcych.

C. W zakresie rozwoju Uczelni:

 • inicjowanie opracowanych przez instytuty Uczelni i jednostki ogólnouczelniane planów i programów działania na okresy roczne i na okres kadencji władz instytutów i jednostek ogólnouczelnianych,
 • przygotowywanie do akceptacji Senatu planów działalności Uczelni na okresy roczne i na kadencję władz Uczelni,
 • dokonywanie analiz wykonania zamierzeń planowanych instytutów i jednostek ogólnouczelnianych oraz Uczelni; prezentowanie ich na posiedzeniach Senatu do jego akceptacji,
 • współdziałanie z Działem Organizacyjno-Prawnym przy opracowywaniu sprawozdań Rektora dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za kolejne lata roku akademickiego.

D. W zakresie działania Biblioteki Uczelnianej i Wydawnictw Uczelnianych:

 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Biblioteki Uczelnianej z uwzględnieniem jej struktury organizacyjnej oraz statutu,
 • koordynowanie zaopatrzenia Biblioteki Uczelnianej w księgozbiory dla celów dydaktycznych i badań naukowych, z uwzględnieniem właściwego podziału środków na zakupy biblioteczne,
 • koordynowanie działalności wydawniczej Uczelni w zakresie publikacji dydaktycznych, naukowych i informacyjnych. W tym zakresie Prorektor ds. nauki i rozwoju współdziała z Komitetem Wydawniczym.

E. Prorektor ds. nauki i rozwoju nadzoruje w podległym mu pionie realizację celów nakreślonych w planie rzeczowo-finansowym Uczelni.

F. Prorektor ds. nauki i rozwoju podejmuje rozstrzygnięcia w stosunku do mienia znajdującego się w jego pionie. Powyższe zadania wykonują jednostki administracyjne pod nadzorem kanclerza Uczelni.

G. Prorektor ds. nauki i rozwoju nadzoruje sprawozdawczość obejmującą zakres pracy swego pionu.

H. Prorektor ds. nauki i rozwoju przewodniczy lub bierze udział w pracach komisji i zespołów opiniujących, zgodnie z ustaleniami rektora.
 

 

Born in 1957., classical philologist specialized in new Latin literature 16th – 17th century, historian of ideas and civilization, essayist and translator of Latin poetry. Cconnected to Adam Mickiewicz University for 30 years, where he has been working as a professor. Since 2009 engaged in Jan Amos Komensky University of Applied Sciences in Leszno, where he was director of Laboratory of Jan Amos Komensky. M.A. in classical philology – 1981. Dissertation on Antyk w poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego – 1990. Habilitation- the book: Łacina w kulturze polskiej in 1998 at Adam Mickiewicz University. Professor since 1999. Main philological interests: Polish – Latin poetry in China between 16th and 18th centuries. Interested in the poetry of Kazimierz Sarbiewski SI (1595 – 1640) two books and many articles about the poet. In the bibliography of Aleksander W. Mikolajczak we can find publications on Michał Boym IS (1612–1659) , which are connected to creation of new branch of research: Sino – slavistics. Other interests of Aleksander W. Mikolajczak is wide research on civilizations in the intercultural dialogue. Many of his works are connected to the research on cultural identity of Latin and Greek – Byzantine cultures and its co – ralations. Aleksander W. Mikolajczak is also interested in the perspective of the dialogue between Europe and China in Modern Ages, and the special role of Poles in it. On this field the author has published almost 200 texts: nine scientific books, ten popular scientific books and essays, articles published in French, English, Ukrainian, Bulgarian, Croatian and Chinese. Aleksander Mikolajczak was a lecturer at many European universities: Ca’ Foscari Venice (Italia), Św. St. Cyril and Methodius (Macedonia), Pajsij Chiolenderski (Bulgaria), Rylski Neofit Blagojewhrad (Bulgaria), Pavel Tyczyna Human (Ukraine), Theological Academy Siergyeyev Posad (Russia), Dilman University Manila (Philippines), Sun – Yat – Sen University Guagzhou (China), Zhaoqing University (China). He promoted 5 doctors at Adam Mickiewicz University in Poznan. In the years 1993 – 1999 Aleksander Mikolajczak was a vice Dean on Department of Polish and Classical Philology in Poznan, and between 1993 – 1999 Director of „Collegium Europeanum” in Gniezno, of which he is also a co – founder. Sine 2003 has been the Director of Interdisciplinary Individual Studies on Humanities. He is a member of many associations, among them - member of ‘Academia Ambrosiana’. He has been a member of Scientific Councils of many reviews: ‘Fundamenta Europaea’ – founder and director since 2002, ‘Images’ co – founder and since 2003 member of editing committee, ‘Symbolae Philologorum Posnaniensium’ (2002–2009).
Doctor Honoris Causa: Neofit Blagojewhrad (Bulgaria), Pavel Tyczyna University (Human). For activity he received: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, medal „Neofit” Blagojewhrad (Bulgaria), medal „Zasłużony Działacz Kultury”, medal „Za zasługi dla miasta Gniezna, and Prize of St. Albert.
Aleksander Wojciech Mikolajczak is the husband of Mariola Mikolajczak – Professor of Slavic Languages, lecturer at Adam Mickiewicz University and Jan Amos Komenski University of Applied Sciences.
His interests: translation of poetry, cats and collection of fountain pens.
 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry