AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

Rada Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSZ w Lesznie

Powstanie Rady

Przedsięwzięcie powyższe zostało zainicjowane w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów pomiędzy młodzieżą mieszkającą na wsi oraz w małych   miastach.Projekt ma ułatwić uzdolnionej młodzieży z tychże miejscowości podjęcie decyzji o kontynuacji nauki na wyższych uczelniach zawodowych.

W ramach programu oferowana będzie pomoc w tworzeniu aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania. Każda społeczność to inni ludzie, inne zasoby, potrzeby, tradycje i doświadczenia, dlatego nasz program będzie wspierał również przedsięwzięcia o zróżnicowanym lokalnym charakterze.

Tematyka naszych inicjatyw będzie dotyczyła głównie wzmacniania współpracy oświatowej wśród lokalnej społeczności, tworzenia nowych możliwości rozwoju osobistego zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz form i możliwości spędzania wolnego czasu, a także podnoszenia atrakcyjności regionu.

Projekt będzie dotyczył konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności; mogą to być np. zajęcia politechniczne, nauki o zdrowiu, zawody sportowe, warsztaty informatyczne lub lingwistyczne. Poprzez promocję pozytywnych wzorców osobowych i wiedzy , program będzie zachęcał uczniów do rozwijania swoich zdolności, zaś wśród studentów będzie kształtować poczucie społecznej odpowiedzialności i solidarności, umożliwiając im jednocześnie realizację swoich pasji i zainteresowań w atrakcyjnej formule.

Na zaproszenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im . Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie prof. dr hab. Macieja Pietrzaka , przybyli do jej siedziby w dniu 10 grudnia br. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z Leszna i kluczowych powiatów: Góry , Gostynia, Wschowy, Kościana i Wolsztyna. Celem tak reprezentowanego spotkania było powołanie Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych jako organu opiniodawczo-doradczego JM Rektora.

Stwierdził on bowiem , że nasza leszczyńska Uczelnia przechodzi także transformację, której podstawą jest przyjęta z biznesu koncepcja zarządzania usługami edukacyjnymi. Określa ona między innymi wspieranie otwartych systemów komunikacyjnych, zapewniających dostępność, wszechstronność i aktualność informacji, dzięki wdrożeniu elektronicznych narzędzi informatycznych oraz zespołowych form pracy. Aby tego dokonać potrzebna jest trwała i sformalizowana współpraca ze specjalistami najwyższej klasy spoza szkoły wyższej ( Dyrektorzy Szkół i Przedsiębiorstw) , którzy oferują wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz potrzebne środowisko dla przeprowadzenia zmian.

Szkoła wyższa i jej otoczenie w procesie zmian ma przetrwać na rynku usług edukacyjnych dzięki aktywności w procesach adaptacyjnych do panujących trendów, oczekiwań i wymagań zarówno studentów, jak i otoczenia społeczno- biznesowego. To znaczy, że Uczelnia, aby właściwie realizować swe funkcje na rynku usług edukacyjnych- musi stworzyć sprawne wielowymiarowe środowisko oraz sieć wymiany informacji i wiedzy.

PWSZ w Lesznie jako organizacja skutecznie zarządzająca zmianami proponować będzie następujące kierunki wspólnego działania :

a) oferowanie nowoczesnej usługi edukacyjnej nasyconej wiedzą w postaci dostępu do technologii informatycznych, interaktywnych metod i technik dydaktycznych, programów komputerowych ukazujących praktyczne wykorzystanie wiedzy,

b) koncentrowanie uwagi w procesie zarządzania także na niematerialnych wartościach organizacji (tworzących kapitał intelektualny całej organizacji), mającym na celu podnoszenie poziomu konkurencyjności na rynku edukacyjnym ,

c) zarządzanie skupiające się na twórczym łączeniu kompetencji pracowników i organizacji ,

d) zarządzanie poprzez zachęcanie do niekonwencjonalnego myślenia, eksperymentowania, współpracy i zaangażowania różnych zespołów.

e) wykorzystywanie nowoczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania w tworzeniu kompleksowych systemów zarządzania wiedzą, wspierających i rozwijających możliwości pozyskiwania, kreowania, upowszechniania oraz wykorzystywania wiedzy organizacyjnej.

Na początek przygotowano kilka płaszczyzn wzajemnej współpracy w zakresie dydaktyki akademickiej, jak również projektów społecznych, kulturalnych czy popularnonaukowych.

Jedną z ciekawszych wydaje się być wspieranie bibliotek szkolnych w przekształcaniu się w nowoczesne, wielofunkcyjne centra dostępu do informacji, kultury i edukacji oraz praca z uczniami uzdolnionymi pod kierunkiem pracowników naukowych instytutów PWSZ. Istotną także w profilowaniu rozwoju zawodowego młodych ludzi ma być aktywność grup studentów-wolontariuszy, którzy będą mogli również realizować przygotowane przez siebie projekty na terenie współpracujących szkół.

Jednym z celów naszego programu jest także doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli szkół średnich i akademickich poprzez wprowadzanie w ich codziennej praktyce   systemu zapewniania jakości, który w efekcie prowadzi do zwiększenia pracy zespołowej oraz wpływa na podniesienie wyników nauczania. Program ten obejmuje także m.in. szkolenia nauczycieli, warsztaty dla rad pedagogicznych, kursy internetowe, programy wsparcia metodologicznego w prowadzeniu przedmiotów, laboratoria edukacyjne, a także studia podyplomowe.

Wszystkie powyższe działania mają w sumie podnieść efektywność i atrakcyjność kształcenia oraz zmniejszyć dystans dzielący szkołę ponadgimnazjalną od środowisk naukowych uczelni poprzez współpracę grona dydaktycznego Szkół z kadrą naukową PWSZ.

Najważniejszym aktem tego spotkania był wybory Prezydium Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych na dwuletnią kadencję. Przewodniczącym Rady Dyrektorów została wybrana w tajnym głosowaniu mgr Irena Szynkarek, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie; Zastępcą Przewodniczącego Rady Dyrektorów został Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych z Gostynia mgr Maciej Marcinkowski, natomiast Sekretarzem Rady Dyrektorów wybrano mgr Małgorzatę Durek , Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Kościana. Opiekunem merytorycznym Rady Dyrektorów ze strony Uczelni został dr Paweł Nitecki - Pełnomocnik Rektora, Koordynator ds. działalności promocyjnej Instytutów PWSZ w Lesznie.

Opracował Paweł Nitecki

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry