AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
PWSZRekrutacjaOferta studiówKierunek: elektrotechnika

Elektrotechnika

Opis kierunku i specjalności

Kierunek studiów Elektrotechnika jest podstawowym kierunkiem studiów w obszarze studiów technicznych, którego program studiów obejmuje zagadnienia nie tylko ściśle związane z elektrotechniką, ale również automatyką, elektroniką, energetyką, informatyką i mechatroniką. Absolwenci tego kierunku studiów uzyskują wiedzę i kwalifikacje o szerokim profilu zawodowym w zakresie wytwarzanie, przesyłania i użytkowania energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej przemyśle, usługach i gospodarce komunalnej, a także w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, stosowanych obecnie szeroko we wszystkich obszarach działalności gospodarczej zarówno w dużych, średnich jak i małych zakładach przemysłowych, szerokiej sferze usług i budownictwa oraz infrastrukturze komunalnej. Dlatego dziedzina gospodarki zajmująca się wytwarzaniem, przesyłaniem i użytkowaniem energii elektrycznej powinna w Polsce w najbliższych latach intensywnie rozwijać się, szczególnie w zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Współczesne urządzenia do wytwarzania, przesyłania i użytkowania energii elektrycznej muszą być projektowane, budowane i eksploatowane w sposób optymalny. Dlatego współczesny inżynier elektryk musi być wyposażony w wiedzę nie tylko w zakresie elektrotechniki ale również automatyki, elektroniki, informatyki i mechatroniki. Można zatem powiedzieć, że studia na kierunku studiów Elektrotechnika są w znacznym stopniu studiami interdyscyplinarnymi, opartymi głównie na podstawowych zjawiskach elektrycznych. Kierunek studiów Elektrotechnika spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria akredytowania, a europejski system transferu punktów (ECTS) umożliwia kontynuację nauki na renomowanych uczelniach poza granicami kraju. Studia odbywają się w trybach: stacjonarnym (dziennym), są to studia inżynierskie (bezpłatne) trwające 3,5 roku (7 semestrów) oraz niestacjonarnym (zaocznym), inżynierskie, (płatne) trwające także 3,5 roku (7 semestrów). Łącznie liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych wynosi 2595, natomiast na studiach niestacjonarnych 1585 godzin. Na podstawie wykształcenia, w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki uzyskanego w czasie pierwszych czterech semestrów studiów, absolwenci w czasie następnych trzech semestrów (5, 6 i 7) uzyskują przygotowanie do i Elektromechatronika, które studenci wybierają pod koniec 2-go semestru. Specjalności Odnawialne źródła energii i Elektromechatronika mogą być realizowane w systemie studiów dualnych. Istota tego systemu studiów polega na tym, że nauka w Uczelni odbywa się przemiennie z pracą zawodową oprócz pierwszego roku studiów. Okresem przemienności jest tydzień. Oznacza to, że student jeden tydzień przebywa w Uczelni a w następnym tygodniu pracuje w zakładzie pracy. Z jednej strony, w tym systemie studiów, student zdobywa doświadczenie zawodowe, ma miejsce pracy i uzyskuje staż pracy. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze, że studia dualne są studiami stacjonarnymi i studenci tego systemu studiów, podobnie jak studenci standardowych studiów stacjonarnych, są zobowiązani zrealizować pełny program studiów stacjonarnych. Ponieważ na zrealizowanie tego samego programu studiów studenci studiów dualnych mają w przybliżeniu 2- krotnie mniej czasu, niż studenci standardowych studiów stacjonarnych to obciążenie zajęciami dydaktycznymi (średnia liczba godzin zajęć dydaktycznych przypadająca na jeden dzień nauki) musi być w przybliżeniu 2- krotnie wyższa.

Specjalnośći:

 • odnawialne źródła energii - absolwent kierunku studiów Elektrotechnika specjalności odnawialne źródła energii posiada wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie Elektrotechniki, Energetyki i Informatyki. Celem kształcenia na specjalności jest nabycie wiedzy inżynierskiej z zakresu projektowania, wykonawstwai eksploatacji systemów i instalacji elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności: elektrowni wodnych małej mocy, elektrowni wiatrowych, elektrociepłowni opalanych biomasą i biogazem, elektrowni fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych energii cieplnej, ciepłowni geotermalnych, instalacji z pompami ciepła, instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energiiw pojazdach oraz w energooszczędnym budownictwie, a także w zakresie nabycia umiejętności oceny oddziaływania odnawialnych źródeł energii na środowisko naturalne. Ponadto celem kształcenia jest nabycie wiedzy inżynierskiej w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji sterowanych automatyką poprzez systemy informatyczne, w tym BMS, jak również wiedzy niezbędnej do tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej wraz ze znajomością przepisów prawnych związanych z OZE. Zajęcia na specjalności realizowane są w ciągu trzech ostatnich semestrów siedmiosemestralnych studiów inżynierskich.
 • elektromechatronika - bsolwent kierunku Elektrotechnika specjalności elektromechatronika, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu elektrotechniki, mechaniki, mechatroniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Absolwent przygotowany jest do korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawa pracy i ekonomiczną. Absolwent jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów elektromechatronicznych oraz maszyn i urządzeń w których one występują. Posiada poza tym umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w/w. zakresie.
 • systemy automatyki i robotyki


Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwenta

Absolwent specjalności odnawialne źródła energii jest przygotowany do pracy w zawodzie inżyniera elektroenergetyka w zakładach energetyki zawodowej, przemysłowej, komunalnej i w zakładach usługowych oraz małych przedsiębiorstwach i u użytkowników indywidualnych (prosumentów) posiadających elektrownie
i elektrociepłownie małej mocy (źródła rozproszone), wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE). Jest także przygotowany do pracy w zakładach przemysłowych zajmujących się projektowaniem i eksploatacją ekologicznych systemów energetycznych jak również do otwarcia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Absolwent tej specjalności jest przygotowany nie tylko do realizacji zadań ściśle inżynierskich w dziedzinie elektroenergetyki ale posiada również kompetencje społeczne do pracy zespołowej, kierowania grupami pracowników, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej, przewidywania skutków ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji inżynierskich. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).


Absolwent specjalności elektromechatronika jest przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, tzn.: elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym, oraz innych placówkach eksploatacyjnych i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia w których są one stosowane. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, kompetencji, umiejętności

Efekty kształcenia zakładane dla kierunku studiów Elektrotechnika są spójne z wybranymi efektami kształcenia dla obszaru/obszarów kształcenia, poziomu i profilu praktycznego, do którego/których kierunek ten został przyporządkowany, określonymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, sformułowane w sposób zrozumiały i pozwalający na stworzenie systemu ich weryfikacji. Zakładane efekty kształcenia dla kierunku, uwzględniają w szczególności zdobywanie przez studentów umiejętności praktycznych, w tym umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, oraz dalszą edukację. Studenci kierunku studiów Elektrotechnika po 5-tym semestrze studiów, mogą uzyskać uprawnienia w zakresie eksploatacji (obsługi) urządzeń elektrycznych nadawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Natomiast absolwenci kierunku studiów Elektrotechnika, po odbyciu odpowiedniego stażu zawodowego, mogą uzyskać uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania budową (wykonawstwem) urządzeń i instalacji elektrycznych nadawane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Przebieg i organizacja praktyk

Praktyki zawodowe na kierunku studiów Elektrotechnika są integralną częścią kształcenia. Celem praktyk zawodowych jest: praktyczne wykorzystanie i weryfikacja zdobytej wiedzy na Uczelni, zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczeń zawodowych, zdobycie wiedzy na temat organizacji zakładu pracy i jego funkcjonowania oraz zdobycie doświadczeń w zakresie wykonywania zadań indywidualnych i zespołowych w zakładzie pracy. Praktyki zawodowe są organizowane przez specjalnie powołanego Kierownika Praktyk Studenckich, zgodnie z obowiązującym w Instytucie Szczegółowym Regulaminem Praktyk. Łączny wymiar praktyk zawodowych na kierunku Elektrotechnika w przypadku studiów standardowych wynosi 20 tygodni (800 godzin) i jest realizowana po 4 i po 6 semestrze jako praktyka ogólnozawodowa oraz praktyka dyplomowa. Praktyki zawodowe obowiązują zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Praktyka – praca na studiach dualnych obejmuje ok. 1500 godzin. Praktyki zawodowe dla kierunku studiów Elektrotechnika są realizowane np. w: zakładach koncernu ENEA, Energobudzie, Elektroprojekcie, Przedsiębiorstwach Produkcyjno- Usługowych, Wielobranżowych Warsztatach Usługowych i Zakładach Usługowo - Handlowych o charakterze elektrotechnicznym i informatycznym. Merytoryczny nadzór nad realizacją praktyk jest wykonywany przez Opiekuna Zakładowego, wobec którego student rozlicza się z przydzielonych mu zadań. Zaliczenia praktyk dokonuje KPS na podstawie sprawozdania z praktyki poświadczonego przez Opiekuna Zakładowego. Praktyki zawodowe na studiach niestacjonarnych są zaliczane przez Instytutowego kierownika praktyk studenckich na podstawie opinii zakładu pracy lub świadectwa pracy. Studenci studiów niestacjonarnych nie mogący wykazać się udokumentowaną pracą zawodową odbywają praktyki zawodowe według zasad obowiązujących studentów studiów stacjonarnych. Dokumenty będące podstawą do zaliczenia praktyk są zarchiwizowane przez KPS. Realizacja pracy dyplomowej na studiach kierunku Elektrotechnika następuje w trakcie szóstego i siódmego semestru.

Dlaczego warto wybrać dany kierunek?

 • Nowoczesna dziedzina techniki
 • Atrakcyjny program studiów umożliwiający wszechstronne przygotowanie techniczne
 • Możliwość studiowania za granicą
 • Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna
 • Dobrze wyposażone laboratoria dydaktyczne
 • Optymalne rozmieszczenie infrastruktury Uczelni
 • Niskie koszty kształcenia
 • Dobre perspektywy zatrudnienia

Studia dualne

Specjalności Odnawialne Źródła Energii oraz Elektromechatronika mogą być realizowane w systemie studiów dualnych. Istota tego systemu studiów polega na tym, że nauka w Uczelni odbywa się przemiennie z pracą zawodową oprócz pierwszego roku studiów. Okresem przemienności jest tydzień. Oznacza to, że student jeden tydzień przebywa w Uczelni a w następnym tygodniu pracuje w zakładzie pracy. Z jednej strony, w tym systemie studiów, student zdobywa doświadczenie zawodowe, ma miejsce pracy i uzyskuje staż pracy. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze, że studia dualne są studiami stacjonarnymi i studenci tego systemu studiów, podobnie jak studenci standardowych studiów stacjonarnych, są zobowiązani zrealizować pełny program studiów stacjonarnych. Ponieważ na zrealizowanie tego samego programu studiów studenci studiów dualnych mają w przybliżeniu 2- krotnie mniej czasu, niż studenci standardowych studiów stacjonarnych to obciążenie zajęciami dydaktycznymi (średnia liczba godzin zajęć dydaktycznych przypadająca na jeden dzień nauki) musi być w przybliżeniu 2- krotnie wyższa. Student studiów dualnych zgodnie z planem studiów, odbywa praktykę zawodową w Zakładzie Pracy, pracując co drugi tydzień w okresie 15 tygodni studiów (oprócz pierwszego roku studiów) oraz jeden miesiąc w okresie przerwy wakacyjnej lub podobnie w przypadku uzyskania stypendium fundowanego z Zakładu Pracy.    
W okresie praktyki student realizował będzie następujący obszar (program) praktyki (przykładowo):

1. Praktyka podstawowa - 6 tygodni.
2. Produkcja elementów i grup elektroniki - 6 tygodni.
3. Budowa i montaż urządzeń elektrycznych - 6 tygodni.
4. Kontrola, badania i kontrola produkcji, zapewnienie jakości, względnie kontrola jakości - 5 tygodni.
5. Wydział badań, rozwoju, konstrukcji, względnie planowanie - 9 tygodni.
6. Organizacja przedsiębiorstwa, zarządzanie, kierowanie projektem – 8 tygodni.
7. Przygotowanie pracy - 4 tygodnie.
8. Montaż, uruchamianie, dozór, naprawy - 6 tygodni.

Realizacja pracy dyplomowej na studiach kierunku Elektrotechnika następuje w trakcie szóstego
i siódmego semestru, również w Zakładzie Pracy lub przy jego znaczącej pomocy. Procedurę kwalifikowaną studenta na studia dualne określa pismo okólne nr 3/2016 Dyrektora Instytutu Politechniczno- Rolniczego z dnia 24.04.2016r. zamieszczone na stronie Internetowej Uczelni
w zakładce rekrutacja o następującej treści:

W związku z prowadzoną w Instytucie formą studiów dualnych (przemiennych) - tydzień studia
w Uczelni, tydzień praktyka – praca w Zakładzie Produkcyjnym ustala się wymogi jakie będą obowiązywały przy rekrutacji na ww. rodzaj studiów:

1) Określany kierunek studiów - specjalność (moduł) studiów, będzie uruchamiany zależnie od potrzeb rynku pracy Leszna i Regionu leszczyńskiego. Informacje o uruchomieniu określonego kierunku studiów dany rok akademicki. Student składający dokumenty rekrutacyjne będzie zobowiązany wskazać nie tylko kierunek studiów, ale alternatywnie dwie specjalności: podstawową i alternatywną.
2) Po pierwszym semestrze nastąpi decyzja o kwalifikacji na studia w systemie dualnym
i konwencjonalnym tak jednak, aby połowa rocznika realizowała konwencjonalny tok studiów, chyba że będzie zapotrzebowanie na więcej niż jedną specjalność i będzie określona liczba studentów.
3) W przypadku większej liczby chętnych na tok studiów dualnych nastąpi kwalifikacja, gdzie
o skierowaniu na studia dualne decydować będzie średnia studiów za pierwszy semestr.
4) W wyjątkowym przypadku uwzględniane będą wnioski studentów, którzy albo zostaną wskazani przez dany Zakład Pracy albo zabezpiecza sobie praktykę - pracę samodzielnie. Każdy nowy zakład , który zdecyduje się na podpisanie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie porozumienia w zakresie wspólnego kształcenia studentów danego kierunku i danej specjalności, bezwzględnie musi otrzymać akredytację Uczelni na tego rodzaju współpracę. Przedstawiciele Uczelni po przeprowadzeniu wizji lokalnej zakładu i przeprowadzeniu rozmów z jego kierownictwem ocenią Zakład w zakresie jego możliwości technicznych i organizacyjnych, niezbędnych do wpisania go na listę podmiotów gospodarczych jako uczestników kształcenia w systemie dualny. Po uzyskaniu pozytywnej akredytacji Zakład staje się pełnoprawnym partnerem PWSZ w Lesznie, któremu przysługuje prawo używania logo „TO PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCI STUDENTÓW”.

 

Instytut Politechniczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 419
Telefon: 65 525 01 09
E-mail: sekretariat-ip@pwsz.edu.pl

Kadra Dydaktyczna

Władze Instytutu:

 • Dyrektor Instytutu
  dr hab. inż. Sławomir Stępień, prof. nadzw.
 • Zastępca Dyrektora Instytutu, 
  Kierownik Zakładu Elektrotechniki i Zakładu Informatyki
  dr inż. Karol Józefowicz, doc.
 • Kierownik Zakładu Mechaniki
  i Budowy Maszyn
  dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska

Minimum programowe:

 • Prof. zw. dr hab. inż. Czesław Królikowski 
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg
 • Dr hab. inż. Bolesław Zaporowski, prof. nadzw.
 • Dr hab. inż. Andrzej Odon, prof. nadzw.
 • Dr hab. inż. Sławomir Stępień, prof. nadzw.
 • Dr hab. inż. Jerzy Janiszewski, prof. nadzw. 
 • Dr hab. inż. Ryszard Batura, prof. nadzw.
 • Dr inż. Karol Józefowicz, doc.
 • Dr inż. Jakub Bauman

 

Studia Dualne

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry