AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
PWSZRekrutacjaOferta studiówKierunek: logistyka

Logistyka

Opis kierunku i specjalności

Studia na kierunku Logistyka to stacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka oparta jest na wieloletnim doświadczeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w zakresie kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr dla współcześnie rozumianej inżynierii. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych, laboratoriów komputerowych oraz licznych prac projektowych kierowanych przez doświadczonych praktyków z danych dziedzin. Ponadto w trakcie studiów studenci odbywają szereg wizyt studyjnych w wiodących przedsiębiorstwach Wielkopolski, w których mają możliwość poznania najnowszych rozwiązań biznesowych w zakresie logistyki, organizacji produkcji i zarządzania.
Kierunek studiów Logistyka jest odpowiedzią na dzisiejsze zapotrzebowanie rynku pracy na proinnowacyjną, wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżerską, której kompetencje łączą znajomość procesów ekonomicznych, społecznych i zarządczych z nowoczesną i kompleksową inżynierią zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i makroinżynierii.

Specjalności:

 • logistyka produkcji - wiedza i umiejętności studenta ukierunkowane są na zagadnienia związane z procesami zarządzania produkcją, logistyką wewnętrzną przedsiębiorstwa oraz optymalizacją organizacyjno-kosztową procesów produkcji i logistyki.
 • logistyka handlu i usług - wiedza i umiejętności studenta ukierunkowane są na zagadnienia związane z procesami realizowanymi w łańcuchu dostaw, obejmujące procesy transportu, zaopatrzenia, magazynowania, dystrybucji w ujęciu optymalizacji organizacyjno-kosztowej.

Sylwetka absolwenta

Kierunek Logistyka deklaruje w swojej idei kształcenie absolwenta, który posiada wiedzę
z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiada umiejętności menedżerskie oraz nabył umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci kierunku Logistyka będąc wyposażeni w szeroką wiedzę z zakresu przebiegu procesów logistycznych i produkcyjnych mogą zajmować szereg zróżnicowanych stanowisk w gospodarce obszarów transportu, handlu  i produkcji. Jako przykłady potencjalnych stanowisk dla obszaru transportu można wymienić: spedytor, kontroler łańcuchów transportowych, koordynator transportowy, planista transportu.
Dla obszaru handlu: specjalista ds. zakupów, planowania przepływów materiałowych, specjalista ds. organizowania magazynów, koordynator logistyki sieci dystrybucji.
Dla obszaru produkcji: specjalista ds. zakupów, specjalista ds. zarządzania magazynem, specjalista ds. organizacji produkcji, logistyk produkcji, specjalista ds. planowania produkcji.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, kompetencji, umiejętności

W trakcie studiów student ma możliwość zdobywania dodatkowych umiejętności podczas uczestnictwa w projektach realizowanych przez pracowników uczelni dla biznesu, szkoleniach i kursach realizowanych przez pracowników instytutu gospodarki i zarządzania przestrzenią. Dodatkowo każdy student kierunku Logistyka ma możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających wysokie umiejętności praktycznego zastosowania swojej nowoczesnej wiedzy np. Dyplom ukończenia rozszerzonego kursu z systemu iScala realizowanego według teorii organizacji MRP II.

Przebieg i organizacja praktyk

Na kierunku Logistyka realizowane są praktyki studenckie w łącznym wymiarze 800 godzin w rozkładzie pięciotygodniowym. Praktyki studenci odbywają w znanych przedsiębiorstwach regionu w okresach letnich ugruntowując wiedzę zdobytą na kolejnych latach studiów.

Lektoraty na kierunkach

Na kierunku realizowane są lektoraty z wybranych przez studentów języków nowożytnych w łącznym wymiarze 120 godzin dydaktycznych.

Dlaczego warto wybrać dany kierunek?

Wybór studiów na kierunku logistyka jest najlepszym początkiem do zbudowania ciekawej i satysfakcjonującej kariery zawodowej. Wykształcenie inżynierskie dodaje znaczącej wartości na rynku pracy, ale w szczególności nadaje unikatowych umiejętności cenionych i wykorzystywanych w całym świecie społeczno-gospodarczym.

 

Kadra Dydaktyczna

Władze Instytutu:

 • Dyrektor Instytutu
  dr Przemysław Bartkiewicz, doc.
 • Zastępca Dyrektora Instytutu, 
  Kierownik Zakładu Ekonomii
  mgr Piotr Urbaniak
 • Zastępca Dyrektora Instytutu,
  Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego
  dr Magdalena Kasperska
 • Kierownik Zakładu Logistyki
  mgr inż. Wiesław Wilczkowiak

Minimum programowe:

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko
 • dr Karolina Tyc-Szmil
 • dr Tomasz Kujaczyński
 • dr Roman Kosmalski
 • dr inż. Agnieszka Grzelczak
 • dr inż. Anna Mazur
 • mgr inż. Wiesław Wilczkowiak
 • mgr Krzysztof Kaźmierowski

 

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry