AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
PWSZRekrutacjaOferta studiówKierunek: pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Opis kierunku i specjalności

1. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają 6 semestrów.
2. Liczba godzin zajęć i praktyk - 4735
3. Liczba punktów ECTS - 180
4. Studia mają profil praktyczny.
5. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
6. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, samokształcenia, zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent/ka jest przygotowany/a do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobami zdrowymi, chorymi, niepełnosprawnymi
i umierającymi, a w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwenta

Po ukończeniu studiów licencjackich i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, absolwent może podjąć pracę w szpitalach (np. oddziały: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne, neurologiczne, psychiatryczne, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej), w podstawowej opiece zdrowotnej, ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz hospicjach.

Przebieg i organizacja praktyk

Kształcenie praktyczne w ramach studiów I stopnia jest realizowane w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,  na podstawie planów semestralnych pod kierunkiem nauczycieli akademickich i opiekunów zatrudnionych w miejscu praktyki. Organizację praktyk regulują umowy/ porozumienia długoterminowe zawarte przez PWSZ z Szpitalami o zasięgu regionalnym, oraz placówkami POZ i krótkoterminowe zawierane indywidualnie przez studentów w miejscu zamieszkania.
Praktyki zawodowe są kolejnym etapem kształcenia praktycznego. To czas, w którym student rozwija, doskonali umiejętności zawodowe, usamodzielnia się.
Praktyki w ramach danego przedmiotu, odbywają się w następujących oddziałach:
 - z podstaw pielęgniarstwa – oddziały szpitalne (internistyczny, chirurgiczny,        neurologiczny, ortopedyczny i in.)
 -  z pielęgniarstwa internistycznego – oddział chorób wewnętrznych, można częściowo w oddziale kardiologicznym, nefrologii;
 -  z pielęgniarstwa chirurgicznego – oddział chirurgii ogólnej, urazowej;
 - z pielęgniarstwa pediatrycznego- oddział dziecięcy, można częściowo oddział noworodkowy;
 -  z pielęgniarstwa geriatrycznego – oddział geriatryczny, ZOL, DPS;
 -  z rehabilitacji – oddział rehabilitacji, w oddziałach z pododdziałem rehabilitacyjnym;
 -  z pielęgniarstwa psychiatrycznego – oddział psychiatryczny, DPS z osobami upośledzonymi umysłowo;
 - z pielęgniarstwa neurologicznego - oddział neurologii;
 -  z pielęgniarstwa położniczo – ginekologicznego – oddział położniczy, oddział   ginekologiczny;
 - z pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opieki medycznej – oddział intensywnej terapii;
 - z opieki paliatywnej – oddział paliatywny, hospicjum;
 - z podstawowej opieki zdrowotnej – poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, praktyka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, częściowo gabinet pielęgniarki w miejscu nauczania.

Celem realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych jest przygotowanie studentów do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach świadczenia opieki zdrowotnej.

Lektoraty na kierunkach

Na kierunku Pielęgniarstwo obowiązkowym językiem obcym jest język angielski.

Student na kierunku Pielęgniarstwo, aby przystąpić do realizacji zajęć praktycznych musi posiadać:

- Aktualną książeczkę dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
- Szczepienie przeciwko WZW typu B,
- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Dlaczego warto wybrać dany kierunek?

Obecnie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny. Ukończenie studiów licencjackich i uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/rza daje silną pozycję na rynku pracy.  Większość podmiotów leczniczych w regionie leszczyńskim (i nie tylko) poszukuje pielęgniarek oferując im umowę o pracę i stabilne zatrudnienie. Praca zawodzie pielęgniarki, mimo, że ciężka, przynosi wiele satysfakcji. Studia na kierunku Pielęgniarstwo to szansa na zdobycie zawodu z przyszłością.

 

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 403
Telefon: 65 528 78 74
E-mail: sekretariat-iwf@pwsz.edu.pl

Władze Instytutu

 • Dyrektor Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej - dr hab. Krystyna Cieślik, prof. nadzw.
 • Zastępca Dyrektora  Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej - dr Arleta Loga, doc. PWSZ
 • Zastępca Dyrektora Instytutu, Kierownik zakładu pielęgniarstwa - mgr Alicja Franek
 • Kierownik praktyk studenckich na kierunku pielęgniarstwo - mgr Mirosława Więcek

Minimum programowe:

 • prof. dr hab. n med. Piotr Dylewicz
 • prof. dr hab. n med. Dariusz Szpurek
 • dr n med. Sławomir Cieśla
 • dr n med. Artur Metera
 • dr n med. Maria Biskupska
 • dr n biol. Maria Połocka-Molińska
 • dr Mariusz Stachowiak
 • mgr Alicja Franek
 • mgr Mirosława Więcek

 

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry