AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

Bezpieczeństwo narodowe

Opis kierunku i specjalności

Ogólna charakterystyka studiów

Nazwa kierunku studiów: bezpieczeństwo narodowe

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: 6 semestrów

Koncepcja kształcenia:

Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru kształcenia

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie został przyporządkowany do obszaru nauk społecznych.

Specjalności

 • bezpieczeństwo publiczne - program studiów będzie realizowany na podstawie umowy z Komendą Główną Policji, dzięki czemu studenci zrealizują część podstawowego szkolenia zawodowego, co w ciągu roku od ukończenia studiów pozwoli im na odbycie skróconego kursu podstawowego w przypadku wstąpienia do służby w policji.
 • zarządzanie kryzysowe - studia w ramach tej specjalności przygotują menadżerów wyposażonych w umiejętności zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przejmowania nad nimi kontroli w sytuacji ich wystąpienia oraz usuwania ich skutków, a także odtwarzania infrastruktury krytycznej.
 • bezpieczeństwo militarne - absolwent będzie posiadał gruntowna wiedzę w zakresie aktualnych problemów bezpieczeństwa militarnego, funkcjonowania i zarządzania instytucjami odpowiedzialnymi za jego gwarancję, a także umiejętności dowodzenia zespołami ludzkimi w tych instytucjach.

Kadrę kierunku stanowią wybitni pracownicy dydaktyczni oraz praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze bezpieczeństwa: w Policji, Wojsku Polskim, organach administracji samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz prywatne agencje ochrony osób i mienia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe uzyska tytuł zawodowy licencjata i będzie posiadał gruntowną wiedzę teoretyczną w zakresie tej dziedziny, ale także uzyska praktyczne przygotowanie do wykonywanego w przyszłości zawodu. Ukończenie tego kierunku studiów stanowi przewagę (dodatkowe punkty) w procesie rekrutacji do pracy w służbach mundurowych. Z kolei dla osób już zatrudnionych w sektorze bezpieczeństwa będzie szansą na zdobycie wyższego wykształcenia, a tym samym kolejnych stopni awansu zawodowego. Możliwości zatrudnienia dla absolwentów kierunku bezpieczeństwo narodowe związane są ze strategicznymi kierunkami rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego. Potencjalne miejsca pracy to przede wszystkim służby i instytucje rządowe i samorządowe oraz inne podmioty prawne, których zadaniem jest zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, prowadzenie działań ratowniczych oraz ochrona ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych.

Absolwent kierunku studiów I-go stopnia bezpieczeństwo narodowe będzie miał możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II-go stopnia, realizowanych w wiodących Uczelniach uniwersyteckich w kraju oraz w Akademii Sztuki Wojennej (dawniej Akademii Obrony Narodowej).

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwenta

Za najważniejsze potencjalne miejsca pracy absolwenta należy uznać:

- rządowe instytucje publiczne
- samorządowe instytucje publiczne (urzędy gminy, powiatów, województw, urzędy pracy, samorządowe jednostki organizacyjne),
 - zespoły zarządzania kryzysowego,
 - Policja, Straż Gminna, Miejska, Służba Celna, Służba Graniczna, Służba Ochrony Kolei, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Inspekcja Transportu Drogowego
 - Siły Zbrojne RP
 - Straż Pożarna
 - agencje ochrony osób i mienia
 - biznes, służby i organizacje społeczne, organizacje międzynarodowe, w tym UE.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, kompetencji, umiejętności

Uczelnia współpracuje ze szkołami policealnymi oferującymi m.in. możliwości ukończenia kursów kwalifikowanego pracownika ochrony, detektywa, ochrony imprez masowych i innych.

Przebieg i organizacja praktyk

Praktyka zawodowa jest realizowana w wymiarze 800 godzin, 400 godzin w semestrze 5 i 400 godzin w semestrze 6. Pogram studiów jest tak skonstruowany, aby student w tym czasie mógł skoncentrować się niemal wyłącznie na realizacji praktyki. Uczelnia posiada wstępne porozumienia z takimi instytucjami jak: Policja, Wojsko Polskie, jednostki samorządu terytorialnego, prywatne agencje ochrony osób i mienia.

Lektoraty na kierunkach

Obowiązkowy lektorat języka angielskiego.

Dlaczego warto wybrać dany kierunek?

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie nieustannie dostosowuje ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy. Utworzenie kierunku bezpieczeństwo narodowe jest odpowiedzią na fakt, że zapotrzebowanie na specjalistów sektora bezpieczeństwa stale rośnie. Podstawowym źródłem informacji potwierdzającym powyższe twierdzenie są wyniki badań opublikowanych już w 2009 roku przez PARP, „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”, z których jasno wynika, że zawody związane z bezpieczeństwem znajdują się w grupie tzw. zawodów przyszłości. Ich rosnąca rola wynika m.in. ze wzrostu zagrożeń terrorystycznych oraz wzrostu przestępczości spowodowanego polaryzacją i rozwarstwieniem społeczeństw.

Badania przeprowadzone na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2012 r. opublikowane w raporcie „Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji Strategii EUROPA 2020” wskazały kierunki studiów związanych z bezpieczeństwem jako te, na które wystąpi zapotrzebowanie w ciągu najbliższych lat zgodnie z tendencjami regionalnego rynku pracy.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że zarówno efekty kształcenia, jak i program studiów oraz program praktyk zawodowych był konsultowany z przedstawicielami takich instytucji, jak:

- Komenda Miejska Policji w Lesznie,

- Komenda Straży Miejskiej w Lesznie,

- Urząd Miasta Leszna, Wydział Zarządzania Kryzysowego,

- Agencja Ochrony „Glock” w Lesznie.

Praca w służbach mundurowych, choć wyjątkowo stresująca, przynosi wiele satysfakcji i daje gwarancję stabilizacji finansowej. Wyższe wykształcenie w tej branży otwiera nowe ścieżki kariery i zwiększa szansę na awans.

 

Instytut Gospodarki
i Zarządzania Przestrzenią

PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 503
Telefon: 65 528 78 73
E-mail: sekretariat-it@pwsz.edu.pl

Kadra Dydaktyczna

Władze Instytutu:

 • Dyrektor Instytutu
  dr Przemysław Bartkiewicz, doc.
 • Zastępca Dyrektora Instytutu, 
  Kierownik Zakładu Ekonomii
  mgr Piotr Urbaniak
 • Zastępca Dyrektora Instytutu,
  Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego
  dr Magdalena Kasperska
 • Kierownik Zakładu Logistyki
  mgr inż. Wiesław Wilczkowiak

Minimum programowe:

 • prof. dr hab. Jerzy Juchnowski
 • dr hab. Tadeusz Lebioda
 • dr Bartłomiej Sipiński
 • dr Eugeniusz Śliwiński, doc.
 • dr inż. Michał Szaryk
 • dr inż. Michał Domagalski
 • dr Magdalena Kasperska

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry