AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
PWSZRekrutacjaOferta studiówKierunek: mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Opis kierunku i specjalności

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn są realizowane na pierwszym stopniu studiów zawodowych i kończą się dyplomem inżyniera mechanika. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Trwają siedem semestrów podczas, których studenci realizują 2475 godzin w tym: 1215 godzin wykładów, 555 godzin ćwiczeń, 480 godzin laboratorium oraz 225 godzin projektu. Zajęcia realizowane przez praktyków stanowią minimum 1084 godziny zajęć dydaktycznych.

Zajęcia realizowane są na trzech specjalnościach:

 • agromechatronika,
 • elektromechanika i mechatronika samochodowa,
 • mechatronika w diagnostyce i eksploatacji maszyn.

Normą jest udział w zajęciach organizowanych na terenie zakładów pracy znajdujących się w regionie działania Uczelni. Studenci wszystkich specjalności wzięli udział
w wycieczce do zakładów Volkswagena w Wolfsburgu gdzie mogli prześledzić cykl produkcyjny volkswagena golfa oraz mogli zobaczyć magazyny wysokiego składowania obsługiwane przez roboty. Praktyka na kierunku mechanika i budowa maszyn trwa 800 godzin w dwóch blokach po czwartym semestrze 400 godzin i po szóstym semestrze 400 godzin. Jest to czas, w którym student stara się udowodnić swoją przydatność do pracy w wybranym przez siebie zakładzie pracy co często kończy się zawarciem umowy o pracę.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn uzyskuje kwalifikacje o szerokim profilu zawodowym w zakresie mechaniki, ze szczególnym naciskiem na problematykę wytrzymałości materiałów, techniki wytwarzania, diagnostyki maszyn i samochodów, zastosowań informatyki w praktyce projektowej
i przemysłowej, a także zagadnień związanych nowoczesnymi technikami automatyki przemysłowej stosowanymi w dzisiejszych maszynach przemysłowych, samochodach, transporcie, w przemyśle przetwarzania żywności itp.. Duży nacisk kładzie się również na zarządzanieAbsolwent kierunku mechanika i budowa maszyn uzyskuje kwalifikacje o szerokim profilu zawodowym w zakresie mechaniki, ze szczególnym naciskiem na problematykę wytrzymałości materiałów, techniki wytwarzania, diagnostyki maszyn i samochodów, zastosowań informatyki w praktyce projektowej i przemysłowej, a także zagadnień związanych nowoczesnymi technikami automatyki przemysłowej stosowanymi w dzisiejszych maszynach przemysłowych, samochodach, transporcie, w przemyśle przetwarzania żywności itp.. Duży nacisk kładzie się również na zarządzanie bezpieczeństwem w zakładach przemysłowych i usługowych oraz inżynierię jakości.
Absolwenci uzyskują gruntowną i praktyczną wiedzę oraz nabywają umiejętności z zagadnień wytwarzania, diagnozowania i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz wiedzę i umiejętności konieczne do projektowania i wdrażania systemów informatycznych CAD wspomagających zarządzanie procesem technologicznym oraz wspomagających procesy projektowania i sterowania produkcją dodatkowym atutem jest umiejętność zastosowania i wykorzystania wiedzy z zakresu mechatroniki lokowanej w pojazdach samochodowych, maszynach i maszynach rolniczych.    

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej szczególnie w średnich i małych zakładach przemysłowych i usługowych, zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, a także w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu mechanicznego , samochodowego i przetwórstwa rolno - spożywczego w zakresie obsługi i eksploatacji maszyn przetwarzających żywność. Dobre przygotowanie informatyczne, szczególnie umiejętności w dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania AutoCad i CAD/CAM, pozwala na zatrudnienie ich nie tylko w obszarach eksploatacji maszyn i samochodów, ale również w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach produkcyjnych jak również w biurach konstrukcyjnych. Studenci specjalności agromechatronika będą cenionymi pracownikami fabryk produkujących maszyny rolnicze jak również w serwisach obsługujący ten obszar gospodarki.
Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, kompetencji, umiejętności

W ramach grantu środków unijnych studenci będą mogli uzyskać wiedzę i kompetencje w zakresie obsługi maszyn budowlanych. Do kompetencji i umiejętności będą należały również umiejętność diagnozowania w/w maszyn ich obsługa serwisowa oraz umiejętność użytkowania podczas realizacji zadań.

Przebieg i organizacja praktyk

Na zawodowym kierunku studiów ogromną rolę odgrywa praktyka zawodowa, która trwa 800 godzin i jest podzielona na dwa bloki:
- praktyka ogólnozawodowa,
- praktyka dyplomowa

Praktyka ogólnozawodowa

CEL PRAKTYKI Zapoznanie się z podstawowymi operacjami technologicznymi wynikającymi z wytwarzania maszyn i urządzeń oraz przysposobienie manualnych czynności wynikających z prac warsztatowo-montażowych towarzyszących tym procesom.
ZAKRES PRAKTYKI Poznanie ,,zakładów pracy" (przedsiębiorstw, zakładów produkcyjno-usługowych, serwisów) poprzez analizę struktury organizacyjnej firmy, zakresu zadań na określonych stanowiskach, sposobów koordynacji działania poszczególnych komórek, a w szczególności metodami i technologią produkcji, technikami wytwarzania, zagadnieniami projektowo-produkcyjnymi oraz warunkami eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień techniczno-eksploatacyjnych.
CELE SZCZEGÓŁOWE − zdobycie odpowiedniego zasobu spostrzeżeń i doświadczeń zawodowych; − przyswojenie wiedzy o funkcjonowaniu zakładu pracy, a także zaznajomienie się z rożnymi warsztatami pracy; − weryfikacja zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce; − zdobycie pierwszych doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych; − poznanie specyfiki przyszłego środowiska zawodowego; − wdrażanie do wykonywania zadań zawodowych na podstawowych stanowiskach pracy; − zdobycie umiejętności dobrej organizacji pracy; − doskonalenie się w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych.
ZADANIA Program praktyk studenckich po II. roku studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn może obejmować wszystkie lub tylko wybrane niżej wymienione zagadnienia, tak by pozwalało to na praktyczne zapoznanie się studenta/ki z technikami wytwarzania i/lub naprawy, w tym: − poznanie zakładu pracy, jego organizacji oraz systemu zarządzania, − poznanie środowiska zawodowego, − poznanie służb technicznych znajdujących się w zakładzie, − wdrożenie do wykonywania zadań zawodowych na podstawowych stanowiskach pracy: o obróbki skrawaniem (ręcznej i mechanicznej), o spawania elektrycznego i gazowego, o procesów metalurgicznych, o odlewnictwa, o obróbki plastycznej, o obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i chemicznej, o przetwórstwa tworzyw sztucznych, o montażu i demontażu części maszyn.
MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI: − zakłady przemysłowe (produkcyjne, usługowe, remontowe itp.), − w ramach praktyk studenci powinni mieć możliwość zapoznania się z prowadzeniem ww. procesów w przedsiębiorstwie transportowym i/lub przemysłowym (produkcyjnym, usługowym, remontowym itp.), − samodzielnie wykonywać przynajmniej część czynności prac wynikających z wyżej przedstawionego zakresu.
FORMY: obserwacja przebiegu pracy, − asystowanie i wykonywanie zadań zleconych do wykonania na poszczególnych stanowiskach pracy, − samodzielne wykonanie czynności wchodzących w zakres obowiązków danego pracownika, ale pod kierunkiem i kontrola opiekuna praktyk. ORGANIZACJA: − praktyka trwa 6 tygodni, 30 dni po 8 godzin dziennie (240 godzin), − student odbywający praktykę winien ja odbyć w przedsiębiorstwie, spółce lub instytucji w której można zrealizować program praktyki, − powinien być on włączony do realizacji bieżących zadań na danych stanowiskach pracy (działów), w których aktualnie przebywa. OPINIA: − opinie wystawia praktykantowi jego opiekun, − opinie zatwierdza kierownik (dyrektor, prezes) zakładu lub osoba wyznaczona przez kierownika zakładu pracy. DOKUMENTACJA: − dziennik praktyk, porozumienie z zakładem pracy, − zaliczenie praktyki dokonuje w indeksie Instytutowy Kierownik Praktyk na podstawie dziennika praktyk, samooceny praktyki dokonanej przez studenta, opinii opiekuna studenta ze strony przedsiębiorstwa, w którym odbywano praktykę.
UWAGI: − warunkiem zaliczenia praktyki jest obecność i aktywność w miejscu pracy oraz pozytywna opinia zakładowego opiekuna praktyk, − student/ka jest zobowiązany/a do systematycznego wypełniania dziennika praktyk oraz przestrzegania dyscypliny pracy.
PRAKTYKA ZAWODOWA
CEL PRAKTYKI Celem praktyki dyplomowej jest zdobycie odpowiedniego zasobu spostrzeżeń i doświadczeń zawodowych; weryfikowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce; poznawanie środowiska zawodowego, nabywania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywanie realnych konfliktów zawodowych; poznanie zakładu pracy, jego organizacji oraz systemu zarządzania; wdrażanie do wykonywania zadań zawodowych na podstawowych stanowiskach pracy; doskonalenie się w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych; wdrażanie do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku pracy odpowiadającym specjalności studiów; praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów. ZAKRES PRAKTYKI Poznanie ,,zakładów pracy" (przedsiębiorstw, zakładów produkcyjno-usługowych, serwisów) poprzez analizę struktury organizacyjnej firmy, zakresu zadań na określonych stanowiskach, sposobów koordynacji działania poszczególnych komórek, a w szczególności metodami i technologią produkcji, technikami wytwarzania, zagadnieniami projektowo-produkcyjnymi oraz warunkami eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień techniczno-eksploatacyjnych.
CELE SZCZEGÓŁOWE − zdobycie odpowiedniego zasobu spostrzeżeń i doświadczeń zawodowych, − wdrażanie do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku pracy odpowiadającym specjalności studiów, − praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności wyniesionych z zajęć w PWSZ, − zdobycie umiejętności dobrej organizacji pracy, − doskonalenie się w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych, − uściślenie tematu pracy dyplomowej, − gromadzenie, za zgodą władz zakładu, materiałów i informacji niezbędnych do realizacji pracy dyplomowej, − wykonanie, za zgodą władz zakładu pracy, ewentualnych badań niezbędnych do realizacji pracy dyplomowej.
ZADANIA − poznanie zakładu pracy, jego organizacji oraz systemu zarządzania, − poznanie środowiska zawodowego, − poznanie metod planowania napraw pojazdów samochodowych, − poznanie zakładowego systemu kontroli i jakości produkcji (napraw). Certyfikat ISO, − zdobycie odpowiedniego zasobu spostrzeżeń i doświadczeń zawodowych, − poznanie sposobu kontroli i diagnostyki maszyn i urządzeń, − poznanie zasad ekonomiczno - marketingowe przedsiębiorstwa. Wyliczanie kosztów materiałowych, osobowych i rzeczowych. Projekt biznesplanu, strategia reklamowa. MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI: − zakłady przemysłowe (produkcyjne, usługowe, remontowe itp.), − w ramach praktyk studenci powinni mieć możliwość zapoznania się z prowadzeniem ww. procesów w przedsiębiorstwie transportowym i/lub przemysłowym (produkcyjnym, usługowym, remontowym itp.), − samodzielnie wykonywać przynajmniej część czynności prac wynikających z wyżej przedstawionego zakresu.
FORMY: − obserwacja przebiegu pracy, − asystowanie i wykonywanie zadań zleconych do wykonania na poszczególnych stanowiskach pracy, − samodzielne wykonanie czynności wchodzących w zakres obowiązków danego pracownika, ale pod kierunkiem i kontrola opiekuna praktyk.
ORGANIZACJA: − praktyka trwa 6 tygodni, 30 dni po 8 godzin dziennie (240 godzin), − student odbywający praktykę winien ja odbyć w przedsiębiorstwie, spółce lub instytucji w której można zrealizować program praktyki, − powinien być on włączony do realizacji bieżących zadań na danych stanowiskach pracy (działów), w których aktualnie przebywa. OPINIA: − opinie wystawia praktykantowi jego opiekun, − opinie zatwierdza kierownik (dyrektor, prezes) zakładu lub osoba wyznaczona przez kierownika zakładu pracy. DOKUMENTACJA: − dziennik praktyk, porozumienie z zakładem pracy, − zaliczenie praktyki dokonuje w indeksie Instytutowy Kierownik Praktyk na podstawie dziennika praktyk, samooceny praktyki dokonanej przez studenta, opinii opiekuna studenta ze strony przedsiębiorstwa, w którym odbywano praktykę.
UWAGI: − warunkiem zaliczenia praktyki jest obecność i aktywność w miejscu pracy oraz pozytywna opinia zakładowego opiekuna praktyk, − student/ka jest zobowiązany/a do systematycznego wypełniania dziennika praktyk oraz przestrzegania dyscypliny pracy.

Lektoraty na kierunkach

Na kierunku mechanika i budowa maszyn realizowane są lektoraty w języku angielskim oraz do wyboru w języku niemieckim. Czas trwania lektoratu wynosi trzy semestry po trzydzieści godzin realizowanych w grupach ćwiczeniowych, razem dziewięćdziesiąt godzin. Proces kształcenia kończy się egzaminem.

Dodatkowe informacje wynikające ze specyfiki kierunków np. obozy (koszty), szczepienia, dodatkowe ubezpieczenia, badania.

W celu rozpoczęcia studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn student musi uzyskać od lekarza medycyny pracy świadectwo zdolności do pracy.

Dlaczego warto wybrać dany kierunek?

W dzisiejszych czasach niedoboru kadry inżynierskiej wybór kierunku technicznego
w tym mechaniki i budowy maszyn jest najlepszym wyborem. Łatwość uzyskania pracy
w regionie leszczyńskim w obszarze mechaniki jest bardzo duża. Rozwijające się zakłady pracy potrzebują coraz więcej inżynierów mechaników.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
TO KIERUNEK DLA NOWOCZESNYCH LUDZI !

Instytut Politechniczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 419
Telefon: 65 525 01 09
E-mail: sekretariat-ip@pwsz.edu.pl

Kadra Dydaktyczna

Władze Instytutu:

 • Dyrektor Instytutu
  dr hab. inż. Sławomir Stępień, prof. nadzw.
 • Zastępca Dyrektora Instytutu, 
  Kierownik Zakładu Elektrotechniki i Zakładu Informatyki
  dr inż. Karol Józefowicz, doc.
 • Kierownik Zakładu Mechaniki
  i Budowy Maszyn
  dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska

Minimum programowe:

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Zielnica
 • Prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
 • Dr hab. inż. Marian Dobry,
  prof. nadzw.
 • Dr hab. inż. Ignacy Wierszyłłowski, prof. nadzw.
 • Dr inż. Roman Barczewski, doc.
 • Dr inż. Hieronim Suterski, doc.
 • Dr inż. Grzegorz Feliczak, doc.
 • Dr inż. Sławomir Miedziarek, doc.
 • Dr inż. Andrzej Stankowiak

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry