AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

I stopnia

 Od kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na I rok studiów - dokument generowany automatycznie w systemie e-rekrutacji po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych.
 2. Oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem)  świadectwa dojrzałości.
 3. Oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) świadectwa ukończenia szkoły średniej.
  (Biuro Rekrutacji poświadcza za zgodność z oryginałem – należy przyjść z kopią i oryginałem)
 4. Kandydaci z Maturą  Międzynarodową (IB) i  kończący  zagraniczne   szkoły średnie zamiast świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej składają stosowne zaświadczenie.
 5. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku (dotyczy kierunków: Elektrotechnika, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Budownictwo).
 6. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia niebędących cudzoziemcami.
 7. Cztery fotografie o wymiarach 37 x 52 mm bez nakrycia głowy i na jasnym tle.
 8. Dwie małe koperty (C6) zwrotnie zaadresowane
 9. Dowód opłaty wnoszonej przez kandydata.
 10. W przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie (z uwagi na późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego.
 11. Oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej, oryginał dokumentu potwierdzającego znajomość języków obcych (certyfikaty, egzaminy państwowe) i dokument potwierdzający klasę mistrzowską - dotyczy osób, które takie dokumenty posiadają.

Uwagi dotyczące zaświadczeń lekarskich

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunków: Elektrotechnika, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Budownictwo)

Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię (do odbioru w Biurze Rekrutacji) w Zespole Specjalistycznych Przychodni Lekarskich NZOZ ARTES Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 4, 64-100, Leszno, tel. 65 529 92 87.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Biuro rekrutacji
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry